Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIX/371/2014 Rady Gminy Istebna

z dnia 29 września 2014r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. , poz. 594 ze zm.), art. 10 ust. 1 i ust. 2 art.12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r.  poz. 849) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.)

Rada Gminy Istebna
uchwala, co następuje;

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2015

1) od samochodu ciężarowego dopuszczalnej masie całkowitej w tonach

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Samochody ciężarowe

Wyprodukowane po roku 1995

Wyprodukowane w roku 1995 i wcześniej

powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie

324,00 zł

555,00 zł

powyżej 5,5 t do 9 t włącznie

843,00 zł

1 217,00 zł

powyżej 9 t i poniżej 12 t

1 108,00 zł

1 265,00 zł

2) od samochodów ciężarowych o masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 t

Dopuszczalna masa całkowita
w tonach

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równorzędne

Inny system zawieszenia osi

Nie mniej niż

Mniej niż

Stawka podatku w złotych

2 osie

12

15

1 361,00 zł

1 530,00 zł

15

1 891,00 zł

2 010,00 zł

3 osie

12

19

1 818,00 zł

2 143,00 zł

19

23

2 010,00 zł

2 410,00 zł

23

-

2 275,00 zł

2 661,00 zł

4 osie i więcej

12

29

1 891,00 z ł

2 410,00 zł

29

-

2 410,00 zł

3 087,00 zł

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t i poniżej 12 t

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Ciągniki siodłowe lub balastowe

Wyprodukowane po roku 1995

Wyprodukowane w roku 1995 i
wcześniej.

od 3,5 t do 7 t włącznie

1 108,00 zł

1 361,00 zł

powyżej 7 t i poniżej 12 t

1 361,00 zł

1 615,00 zł


4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub  przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 t

Dopuszczalna masa całkowita
w tonach

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równorzędne

Inny system zawieszenia osi

Nie mniej niż

Mniej niz

Stawka podatku w złotych

2 osie

12

25

1 891,00 zł

2 143,00 zł

25

31

2 084,00 zł

2 348,00 zł

31

2 275,00 zł

2 387,00 zł

3 osie i więcej

12

40

2 084,00 zł

2 300,00 zł

40

2 542,00 zł

3 087,00 zł

5) przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych działalnością rolniczą przez podatnika podatku rolnego - 406,00 zł

6) od przyczepy lub naczep, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, posiadającego łącznie z pojazdem silnikowym dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższa niż 12 t

Dopuszczalna masa całkowita
w tonach

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równorzędne

Inny system zawieszenia osi

Nie mniej niż

Mniej niż

Stawka podatku w złotych

1 oś

12

18

518,00 zł

589,00 zł

18

650,00 zł

782,00 zł

2 osie

12

28

711,00 zł

711,00 zł

28

33

975,00 zł

1 167,00 zł

33

37

1 167,00 zł

1 759,00 zł

37

1 566,00 zł

2 275,00 zł

3 osie i więcej

12

1 301,00 zł

1 734,00 zł

7) autobusy w zależności od liczby miejsc do siedzenia

Mniej niż 20 miejsc

Równej 20 mniej niż 30 miejsc

Równej lub więcej niż 30 miejsc

Stawka w

a) wyprodukowane w roku 1995 i wcześniej

1 108,00 zł

1 640,00 zł

2 108,00 zł

b) wyprodukowane po roku 1995

843,00 zł

1 240,00 zł

1 759,00 zł

§ 2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych pojazdy: Ochotniczych Straży Pożarnych służące do ochrony przeciwpożarowej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady


Jan Gazur

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe