Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIX/372/2014 Rady Gminy Istebna

z dnia 29 września 2014r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji na podatek od nieruchomości , rolny i leśny

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz 849 ) art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz.1381 ze zm.) oraz art. 6 ust.9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśym (Dz. U. z 2013, poz. 465) oraz art.4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.)

Rada Gminy Istebna
uchwala, co następuje;

§ 1. Określa się wzory formularzy:

1) Informacji w sprawie podatku od nieruchomości,rolnego i leśnego stanowiący załącznik nr 1

2) Deklaracji na podatek od nieruchomości stanowiacy załacznik nr 2

3) Deklaracji na podatek rolny stanowiacy załącznik nr 3

4) Deklaracji na podatek leśny stanowiący załącznik nr 4

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXI/195/2012 Rady Gminy Istebna z dnia 24 pażdziernika 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości rolny i leśny

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015r.

Przewodniczący Rady


Jan Gazur


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/372/2014
Rady Gminy Istebna
z dnia 29 września 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/372/2014
Rady Gminy Istebna
z dnia 29 września 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/372/2014
Rady Gminy Istebna
z dnia 29 września 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/372/2014
Rady Gminy Istebna
z dnia 29 września 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe