Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIX/379/2014 Rady Gminy Istebna

z dnia 29 września 2014r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2014

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z roku 2013, poz.594, ze zm.) art. 211 - 212, art. 217 - 218, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z roku 2013, poz. 885, ze zm.)

Rada Gminy I s t e b n a

u c h w a l a, co następuje:

§ 1.

dokonać zmian budżetu Gminy na rok 2014 polegających na zwiększeniu planu dochodów oraz na zmniejszeniu i jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w następujący sposób:

I. DOCHODY


Dział


Treść


Zmniejsz. zł


Zwiększ. zł


700


Gospodarka mieszkaniowa
w tym: dochody majątkowe
Sprzedaż mienia komunalnego


-
-
-


230 000
230 000
230 000


756


Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
w tym: dochody bieżące:
Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych


-


-
-


26 000


26 000
26 000


801


Oświata i wychowanie
w tym: dochody bieżące:
Wynajem hali i pomieszczeń szkolnych
w tym:
szkoły podstawowe
gimnazjum
Wpływy z różnych dochodów
w tym:
szkoły podstawowe


-
-
-

-
-
-

-


78 338
78 338
67 154

52 966
14 188
11 184

11 184

RAZEM

-

334 338

Plan dochodów po zmianach wynosi 36 395 764,12 złotych.

II. WYDATKI


Dział


Rozdz


Treść


Zmniejsz. zł


Zwiększ. zł


01001010


Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
w tym: wydatki majątkowe
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne


230 000
230 000
230 000
230 000


-
-
-
-


40040002


Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Dostarczanie wody
w tym: wydatki majątkowe
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym: wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań


158 800
158 800
146 800
146 800
12 000
12 000
12 000


18 800
18 800
18 800
18 800
-
-
-


60060016
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
w tym: wydatki majątkowe
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym: wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań


-
-
-
-
-
-
-


200 000
200 000
50 000
50 000
150 000
150 000
150 000


71071004


Działalność usługowa
Plany zagospodarowania przestrzennego
w tym: wydatki majątkowe
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne


-
-
-
-


5 000
5 000
5 000
5 000


80180101


80110

80148


Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
w tym: wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań

Gimnazja
w tym: wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań

Stołówki szkolne i przedszkolne
w tym: wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań


-
-
-
-
-
-


-
-
-
-


-
-
-
-


194 338
180 150
180 150
180 150
123 000
57 150


12 000
12 000
12 000
12 000


2 188
2 188
2 188
2 188


9009000190095


Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
w tym: wydatki majątkowe
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym: wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań

Pozostała działalność
w tym: wydatki majątkowe
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne


35 000
35 000
35 000
35 000
-
-
-


-
-
-


250 000
35 000
-
-
35 000
35 000
35 000


215 000
215 000
215 000

RAZEM

423 800

668 138

Plan wydatków po zmianach wynosi 36 254 962,12 złotych.

§ 2.

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXII/309/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2014 o otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXII/309/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2014 o otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Załącznik nr 10 do uchwały nr XXXII/309/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2014 o otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 140 802,- zł. Nadwyżkę budżetową w całości przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Istebna.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Jan Gazur


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/379/2014
Rady Gminy Istebna
z dnia 29 września 2014 r.

Wydatki i zakupy inwestycyjne w budżecie Gminy na rok 2014

w złotych


Lp.


Nazwa zadania


Kwota zł


1.


1.1. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Koniakowie celem ochrony ujęcia wody Bukowina

1.2. Budowa kanalizacji sanitarnej Istebna Andziołówka – Etap III

1.3. Rozbudowa oczyszczalni ścieków Istebna Tartak

1.4. Przebudowa oczyszczalni ścieków Pustki

1.5. Przebudowa oczyszczalni ścieków Istebna Gliniane

1.6. Przebudowa oczyszczalni ścieków Jaworzynka Czadeczka

1.7. Przebudowa kanalizacji sanitarnej Istebna – Gliniane

1.8. Budowa wodociągu w Istebnej dla przysiółka Andziołówka - etap I

1.9. Budowa wodociągu w Istebnej dla przysiółka Andziołówka - etapy II,III,IV

1.10. Rozbudowa wodociągu w Koniakowie na odcinku Jasiówka - Beskid

1.11.  Zabudowa sitopiaskownika na oczyszczalni ścieków Tartak w Istebnej - opracowanie dokumentacji

1.12. Dofinansowanie budowy lokalnych ujęć wody
- w tym na dotacje dla grup mieszkańców


50 000

151 000

70 000

30 000

30 000

20 000

10 000

55 000

5 000

50 000

29 000


12 000

512 000


2.


2.1. Budowa zbiornika wody Wawrzaczów Groń w Jaworzynce

2.2. Budowa zbiornika wody surowej przy ujęciu wody Pietraszonka - Sztóczek w Istebnej

2.3. Rozbudowa zbiornika wody na wodociągu w Jaworzynce

2.4. Rozbudowa i remont sieci wodociągowej na Zaolziu w Istebnej

2.5. Rozbudowa wodociągu w Koniakowie – Jasiówka

2.6. Wykup działki pod rozbudowywane ujęcia wody na Wilczym w Istebnej

2.7. Zakup urządzenia do uzdatniania wody na ujęciu Koniaków Bukowina

2.8. Zakup urządzenia do uzdatniania wody dla stacji uzdatniania wody Jaworzynka Krężelka - Zapasieki

2.9. Zakup urządzenia do uzdatniania wody dla stacji uzdatniania wody Istebna Wilcze

2.10. Nabycie nieruchomości pod rozbudowę zbiornika wody na wodociągu w Jaworzynce

2.11. Zakup systemu monitorowania pracy SUW Jasiówka w Koniakowie

2.12. Zakup pompy na przepompownię wody Zapasieki w Jaworzynce


40 000

23 000

37 500

45 000

90 000

7 200

5 000

3 600


3 600

13 300

12 500

6 300

287 000


3.


3.1. Remont drogi gminnej Mlaskawka – Łączyna – Skała

3.2. Wykup działek pod drogi

3.3. Remont drogi gminnej „Polenica – Jasnowice” etap II we wsi Istebna o długości 1300”

3.4. Przebudowa i remont dróg gminnych

3.5. Przebudowa drogi gminnej nr 615055 S na Tyniok oraz remont drogi powiatowej nr 1450 S Kamesznica - Koniaków

3.6. Finansowanie dokumentacji projektowej dla zadania remontowego na drodze powiatowej nr 1450 S Kamesznica Koniaków
w tym:
-  dotacja celowa dla Powiatu Cieszyńskiego

3.7. Przebudowa i remont dróg uszkodzonych w czasie powodzi

3.8. Budowa parkingu gminnego Pod Grapą w Istebnej Centrum


670 000

50 000

533 000

1 463 066

32 000


6 000


6 000

850 000

10 000

3 614 066


4.


4.1. Zagospodarowanie terenu wokół amfiteatru Pod Skocznią w Istebnej na cele kulturalne i sportowo-rekreacyjne – etap 2, zadanie 1

4.2. Realizacja przedsięwzięć kulturalno – edukacyjno – społecznych obszaru Trójstyku poprzez zakup namiotu


20 000


8 000

28 000


5.


5.1. Remont budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Istebnej – II etap

5.2. Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Jaworzynce

5.3. Adaptacja budynku byłej szkoły podstawowej w Koniakowie Kosarzyskach na mieszkania socjalne

5.4. Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej – opracowanie dokumentacji


143 000

25 000

42 000


20 000

230 000


6.


6.1. Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy

6.2. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna

6.3. Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Istebna obejmująca obszar położony w rejonie Złotego Gronia w Istebnej

6.4. Remont ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Istebnej

6.5. Rewitalizacja obiektu cmentarnego w Istebnej Centrum – opracowanie dokumentacji


35 000


10 000

5 000


50 000

10 000

110 000


7.


7.1. Zakup komputerów i oprogramowania

7.2. Budowa sieci szerokopasmowego Internetu na terenie gmin Powiatu Cieszyńskiego

7.3. Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Istebna

7.4. Zakup samochodu osobowego

7.5. Współfinansowanie wkładu własnego w związku z realizacją Projektu pn. Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego / Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym
w tym: - dotacja celowa dla Miasta Bielsko – Biała

7.6. Wymiana pokrycia dachu  części północnej budynku administracyjnego


38 663

28 293

5 200

66 400

3 2243 224

65 000

206 780


8.


8.1. Współfinansowanie zakupu dwóch samochodów osobowych dla Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie
w tym:
-  dotacja celowa na wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Wiśle

8.2. Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla jednostek OSP z terenu Gminy Istebna w formie dotacji celowych

8.3. Finansowanie zakupu używanego samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w tym:
-  dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworzynce – Zapasiekach


22 000


22 000


23 600


8 000

8 000

53 600


9.


9.1. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Istebnej Zaolziu

9.2. Wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Istebnej Centrum

9.3. Remont instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Koniakowie – III etap (piwnice- pomieszczenia kuchenne, stołówka, kotłownia)

9.4. Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Jaworzynce Zapasiekach

9.5. Wykonanie nawierzchni poliuretanowej na boisku przy Szkole Podstawowej nr 2 w Jaworzynce Zapasiekach

9.6. Wykonanie nawierzchni poliuretanowej na boisku przy Szkole Podstawowej nr 2 w  Koniakowie Rastoce


40 000

95 000


65 000


21 000

95 000


85 000

401 000


10.


10.1. Zakup pomp dla oczyszczalni ścieków

10.2. Zabudowa prasy do osadu dla oczyszczalni ścieków Tartak w Istebnej

10.3. Budowa oświetlenia ulicznego Istebna Gazury

10.4. Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej w Jaworzynce Centrum – Bucznik

10.5. Bezpiecznie na Trójstyku - Budowa oświetlenia wzdłuż drogi na Trójstyk w Jaworzynce

10.6.  Nabycie nieruchomości pod rozbudowę oczyszczalni Tartak w Istebnej oraz Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych


25 000

156 000

72 000

15 000

180 000

215 000

663 000


11.


11.1. Opracowanie Ewidencji Zabytków Gminy Istebna


22 000

22 000


RAZEM


6 127 446


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/379/2014
Rady Gminy Istebna
z dnia 29 września 2014 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2014 r.

w złotych


Lp.


Treść


Kwota  zł1.

2.3.


4.5.


6.
7.
8.
9.


10.


11.

12.

13.
14.
15.
16.


PRZYCHODY BUDŻETU
Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez   gminę
Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych
z tego:
§ 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”
Z pożyczek
z tego:
§ 903 „Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”
§ 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”
Z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
§ 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt ustawy”
Ze spłat pożyczek udzielonych przez gminę
§ 951 „Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych”
Z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych
Razem przychody (1+2+3+4+5)
Dochody budżetu
Razem przychody i dochody budżetu (7+8)

ROZCHODY BUDŻETU
Spłata kredytów
z tego:
§ 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów”
Spłata pożyczek
z tego:
§ 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów”
§ 963 „Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”
Udzielone pożyczki
§ 991 „Udzielone pożyczki i kredyty”
Wykup papierów wartościowych
Razem rozchody(10+11+12)
Wydatki budżetu
Razem rozchody i wydatki (13+14)-

1 000 000

1 000 000

-

-


-

743 549


743 549
49 500
49 500

-
1 793 049,00
36 395 764,12
38 188 813,12


1 432 400

1 432 400
501 451

382 319
119 132


-
-
-
1 933 851,00
36 254 962,12
38 188 813,12


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/379/2014
Rady Gminy Istebna
z dnia 29 września 2014 r.

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2014 roku

A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. Podział dotacji podmiotowych dla jednostek organizacyjnych Gminy Istebna

w złotych


Nazwa jednostki


Forma organizacyjno-prawna


Kwota dotacji


Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej


gminna samorządowa jednostka organizacyjna


915 000

OGÓŁEM

915 000

2. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną innym jednostkom samorządu terytorialnego

w złotych


Lp.


Dział


Rozdział


Nazwa zadania


Kwota dotacji


1


600


60014


Finansowanie dokumentacji projektowej dla zadania remontowego na drodze powiatowej nr 1450 S Kamesznica Koniaków


6 000


2


851


85158


Dofinansowanie utrzymania izby wytrzeźwień


4 891


3


852


85205


Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie


10 039

OGÓŁEM

20 930

3. Pozostałe dotacje

w złotych


Lp.


Dział


Rozdział


Nazwa zadania


Kwota dotacji


1


750


75023


Wkład do projektu współfinansowanego ze środków UE – dotacja celowa dla Miasta Bielsko - Biała


3 224


2


754


75404


Współfinansowanie zakupu dwóch samochodów osobowych dla Komisariatu Policji w Wiśle


22 000

OGÓŁEM

25 224


B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. Podział dotacji podmiotowych związanych z realizacją zadań własnych Gminy Istebna

w złotych


Nazwa jednostki


Forma organizacyjno-prawna


Kwota dotacji

Przedszkole Niepubliczne im. Jana Pawła II w Istebnej,
43-470 Istebna 1010

niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza


222 700

Przedszkole Niepubliczne im. Św. Józefa w Istebnej,
43-470 Istebna 1393

niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza


201 000

Przedszkole Niepubliczne „Smerfokolandia” w Jaworzynce, 43-476 Jaworzynka 692

niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza


187 180

Przedszkole Niepubliczne „Miglanc” Kubas Aleksandra w Koniakowie, 43-474 Koniaków 5

niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza


221 530

Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TOTU” w Cieszynie

niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza


6 325

Szkoła Podstawowa Fundacji ELEMENTARZ w Soli-Kiczorze

niepubliczna placówka oświatowo – wychowawcza


1 950

OGÓŁEM

840 685

2. Dotacje celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych Gminy Istebna

w złotych


Lp.


Dział


Rozdział


Nazwa zadania


Kwota dotacji


1

23


4

5

6


7


010

754754


851

853

921


926


01010

7541275412


85154

85311

92105


92605


Dofinansowanie budowy lokalnych ujęć wody

Współfinansowanie realizacji inwestycji w pomieszczeniach bojowych budynków OSP, zakupy inwestycyjne i bieżące wyposażenia bojowego dla jednostek ochotniczych straży pożarnych

Finansowanie zakupu samochodu używanego bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworzynce – Zapasiekach

Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wspieranie działalności kulturalnej, w szczególności kultywowania tradycji regionalnych

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu


12 000

48 6008 000


57 000

40 000

80 000


80 000

OGÓŁEM

325 600

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe