Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 309/XLV/2014 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

z dnia 25 września 2014r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 143/XXIII/2012 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 20 września 2012r. w sprawie podziału na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.), działając na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy

Rada Gminy i Miasta Koziegłowy
uchwala, co następuje

§ 1. W Uchwale Nr 143/XXIII/2012 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 20 września 2012r. w sprawie podziału na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych, w związku z utworzeniem Uchwałą Nr 278/XLII/2014 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 29 maja 2014r. w sprawie: nadania nazw ulicom w miejscowości Koziegłowy, nowych ulic o nazwach: Jagodowa, Malinowa w miejscowości Koziegłowy, w celu dostosowania opisu granic stałych obwodów głosowania do stanu faktycznego, zmienia się opis granicy stałego obwodu głosowania Nr 4, poprzez dodanie w załączniku Nr 1 do uchwały: w obwodzie głosowania Nr 4 po słowie „Zielona" słów: ”Jagodowa, Malinowa".

§ 2. Podział na stałe obwody głosowania uwzględniający zmiany określone w § 1 określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Koziegłowy.

§ 4. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Częstochowie.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie jej w budynku Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy i Miasta Koziegłowy


Joanna Kołodziejczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 309/XLV/2014
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 25 września 2014 r.

Numer obwodu

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Sołectwo Cynków

Szkoła Podstawowa ,
Cynków ul. Strażacka 1

2

Sołectwo Gniazdów

Dom Ludowy, Gniazdów ul. Szkolna 5

3

Miasto Koziegłowy ulice: Bema, Cicha, Kościelna, Kościuszki, Plac Moniuszki, Różana, Szkolna, Świętokrzyska, Targowa,  Wojsławicka, Żarecka.
Miasto Koziegłowy i Dzielnica Rosochacz ulice: Boczna, Brzozowa, Cegielniana, Dębowa, Gajowa, Gęzyńska, Jasna, Krótka, Kręta, Kwiatowa, Leśna, Letniskowa, Lipowa, Łąkowa, Miła, Nowa, Ogrodowa, Plebańska, Polna, Poprzeczna, Porajska, Przejazdowa, Rosochacz, Sosnowa, Spacerowa, Spokojna, Sportowa, Staropolska, Wesoła, Wrzosowa, Zacisze.

Miejsko – Gminny Ośrodek Promocji Kultury, Koziegłowy ul. Żarecka 28

4

Miasto Koziegłowy ulice: 3-go Maja, Częstochowska,
Rycerska, Słoneczna, Topolowa, Warszawska, Woźnicka, Zamkowa, Zielona, Jagodowa, Malinowa, Dzielnica Wylągi.

Zespół Szkół, Koziegłowy ul. 3-go Maja 12

5

Sołectwo Koziegłówki

Szkoła Podstawowa,
Koziegłówki ul. Lipowa 6

6

Sołectwa: Gliniana Góra (Wsie: Brzeziny, Gliniana Góra ), Mysłów, Osiek

Szkoła Podstawowa,
Mysłów ul. Myszkowska 22

7

Sołectwo Lgota Górna
Sołectwa: Nowa Kuźnica,
Lgota-Mokrzesz, Miłość, Oczko
Sołectwa: Lgota-Nadwarcie, Postęp

Zespół Szkół w Lgocie Górnej
Lgota Mokrzesz, ul. Szkolna 3

8

Sołectwa: Pińczyce, Zabijak Sołectwa: Koclin, Pustkowie Lgockie, Stara Huta I,
Stara Huta II

Zespół Szkół,
Pińczyce ul. Śląska 3

9

Sołectwa: Markowice, Winowno

Ochotnicza Straż Pożarna
Markowice, ul. Świętego Floriana 2

10

Sołectwa: Krusin, Rzeniszów, Wojsławice

Ochotnicza Straż Pożarna
Rzeniszów ul. Leśników 11

11

Sołectwa: Mzyki, Siedlec Duży
(Wsie: Siedlec Duży, Siedlec Mały)

Szkoła Podstawowa
Siedlec Duzy ul. Jana Pawła II 34

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe