Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 312/XLV/2014 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

z dnia 25 września 2014r.

w sprawie uchylenia Uchwały Nr 164/XXVI/2012 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6c ust. 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)

Rada Gminy i Miasta Koziegłowy
uchwala, co następuje:

§ 1. Uchyla się Uchwałę Nr 164/XXVI/2012 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Koziegłowy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r.

Przewodnicząca Rady Gminy i Miasta Koziegłowy


Joanna Kołodziejczyk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe