Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LX/1142/14 Rady Miasta Mysłowice

z dnia 25 września 2014r.

w sprawie zasad ustanawiania służebności drogowych, służebności ułożenia sieci infrastruktury technicznej oraz służebności przesyłu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a), art. 40 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.) w związku z art. 145 i 3051 oraz art. 285 - 295 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 121)

Rada Miasta Mysłowice
uchwala:

§ 1. Wyraża się zgodę na obciążanie nieruchomości stanowiących własność i będących w posiadaniu Gminy Mysłowice ograniczonymi prawami rzeczowymi w postaci służebności drogowych, służebności ułożenia sieci infrastruktury technicznej oraz służebności przesyłu na zasadach określonych w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchyla się Uchwałę Nr XVIII/268/11 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zasad ustanawiania służebności drogowych oraz służebności przesyłu.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 r.

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice


Grzegorz Łukaszek


Załącznik do uchwały Nr LX/1142/14
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 25 września 2014 r.

Zasady ustanawiania służebności drogowych, służebności gruntowych ułożenia sieci infrastruktury technicznej oraz służebności przesyłu

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekroć w Uchwale jest mowa o:

1. Służebności drogowej, należy przez to rozumieć: prawo przechodu oraz przejazdu w oznaczonym zakresie oraz prawo urządzenia drogi na nieruchomości obciążonej, na rzecz właściciela nieruchomości władnącej, która nie posiada dostępu do drogi publicznej,

2. Służebności ułożenia sieci infrastruktury technicznej, należy przez to rozumieć: prawo do wybudowania pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych, obejmujące również prawo do korzystaniu w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem przewodów lub urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości .

3. Służebności przesyłu, należy przez to rozumieć: prawo polegające na korzystaniu w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem urządzenia znajdującego się na tej nieruchomości lub zgodnie z przeznaczeniem urządzenia mającego być wybudowanym na nieruchomości,

4. Urządzeniu, należy przez to rozumieć urządzenie służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne, niezbędne do korzystania z tych urządzeń,

5. Przedsiębiorcy, należy przez to rozumieć właściciela urządzeń,

6. Nieruchomości, należy przez to rozumieć, nieruchomość w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, stanowiącą własność Gminy Miasta Mysłowice lub pozostającą w jej posiadaniu,

7. Nieruchomości obciążonej, należy przez to rozumieć nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miasta Mysłowice lub pozostającą w jej posiadaniu, na której ustanowiono służebność,

8. Nieruchomości władnącej, należy przez to rozumieć nieruchomość stanowiącą własność osoby na rzecz której służebność została ustanowiona.

§ 2. Podstawę gospodarowania nieruchomościami stanowią miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mysłowice oraz inne przepisy prawa.

§ 3. W sprawach gospodarowania nieruchomościami, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.) a także z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 121), oraz według zasad określonych w niniejszej Uchwale, organem reprezentującym Gminę Mysłowice, jest Prezydent Miasta Mysłowice.

Rozdział 2.
Zasady ustanawiania służebności drogowych oraz służebności ułożenia sieci infrastruktury technicznej

§ 4. 1. Prezydent Miasta Mysłowice może obciążyć nieruchomość służebnością drogową na rzecz właściciela nieruchomości, która w myśl art. 145 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków.

2. Prezydent Miasta Mysłowice może obciążyć nieruchomość służebnością ułożenia sieci infrastruktury technicznej na rzecz właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości do której nie zostały doprowadzone urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, elektryczne, gazowe i telekomunikacyjne lub jeżeli zachodzi techniczna konieczność zmiany trasy przebiegu zasilania w media dostarczane w/w urządzeniami ze względu na budowę, rozbudowę, przebudowę, dobudowę, nadbudowę obiektów budowlanych na nieruchomości władnącej.

3. Obciążenie służebnością drogową może nastąpić z uwzględnieniem potrzeb nieruchomości nie mającej dostępu do drogi publicznej oraz z najmniejszym obciążeniem gruntów Gminy Mysłowice, przez które droga ma prowadzić.

4. Służebność ułożenia sieci infrastruktury technicznej może mieć jedynie na celu zwiększenie użyteczności nieruchomości władnącej lub jej oznaczonej części.

5. Ustanowienie służebności drogowej nie może utrudniać korzystania z nieruchomości obciążonej.

6. Służebności, drogowa oraz ułożenia sieci infrastruktury technicznej, mogą być ustanowione jeżeli jest to niezbędne oraz gospodarczo, społecznie i ekonomicznie uzasadnione i nie utrudnia wykonywania zadań własnych Gminy.

7. Obciążenie nieruchomości służebnościami drogowymi i ułożenia sieci infrastruktury technicznej następuje za wynagrodzeniem, płatnym jednorazowo na rzecz Gminy. Wysokość wynagrodzenia z tytułu obciążenia nieruchomości w/w służebnościami określa Prezydent Miasta Mysłowice na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego.

8. Obciążenie nieruchomości służebnościami drogowymi i ułożenia sieci infrastruktury technicznej , następuje nieodpłatnie jeżeli:

1) ustanawiane są służebności wzajemne,

2) obciążana nieruchomość jest lub będzie przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu), wnoszonego przez Gminę Miasto Mysłowice,

3) następuje na rzecz gminnych jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną,

4) następuje na rzecz Skarbu Państwa,

5) następuje na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego,

6) ustanowienie służebności drogowej lub służebności ułożenia sieci infrastruktury technicznej, ma na celu zapewnienie dostępu do drogi publicznej lub dostępu do wodociągu, kanalizacji, ciepłociągu, energii elektrycznej, gazu i łączy telekomunikacyjnych i.t.p., nieruchomościom zbywanym przez Gminę.

9. Ustanowienie służebności drogowej i służebność ułożenia sieci infrastruktury technicznej, następować będzie na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego, która każdorazowo będzie określać przebieg służebności, szczegółowy zakres korzystania z nieruchomości obciążonej, oraz okres czasu na jaki zostaje ustanowiona.

Rozdział 3.
Zasady ustanawiania służebności przesyłu

§ 5. 1. Prezydent Miasta Mysłowice może obciążyć nieruchomość służebnością przesyłu na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.

2. Ustanowienie służebności przesyłu nie może utrudniać korzystania z nieruchomości obciążonej.

3. Obciążenie nieruchomości służebnościami przesyłu, następuje nieodpłatnie jeżeli:

1) ustanawiane są służebności wzajemne,

2) obciążana nieruchomość jest lub będzie przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu), wnoszonego przez Gminę Miasto Mysłowice,

3) następuje na rzecz gminnych jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną.

4) następuje na rzecz Skarbu Państwa.

5) następuje na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego

4. Ustanowienie służebności przesyłu, następować będzie na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego, która każdorazowo będzie określać przebieg służebności, szczegółowy zakres korzystania z nieruchomości obciążonej, oraz okres czasu na jaki zostaje ustanowiona.

5. Służebność przesyłu może być ustanowiona jeżeli jest to niezbędne oraz gospodarczo, społecznie i ekonomicznie uzasadnione i gdy nie utrudnia wykonywania zadań własnych Gminy.

6. Obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu następuje za wynagrodzeniem płatnym jednorazowo na rzecz Gminy. Wysokość wynagrodzenia z tytułu obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu określa Prezydent Miasta Mysłowice na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawce majątkowego.

Rozdział 4.
Zasady ustanawiania służebności na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

§ 6. 1. Jeśli w przypadkach, o których mowa w § 4 ust. 8 pkt 3 oraz § 5 ust. 3 pkt 3 załącznika do Uchwały, obciążenie nieruchomości następuje na rzecz jednostki będącej beneficjentem pomocy w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 59, poz. 404 z późn. zm.), ustanowienie służebności odbywa się zgodnie z przepisami:

- rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L z 2013 r., 352.1);

- rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L z 2013 r., 352.9).

2. Do wniosku o udzielenie pomocy de minimis na podstawie przepisów rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, o którym mowa w ust.1, dołącza się:

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie wnioskodawca otrzymał w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis – na formularzu sporządzonym według wzoru określonego Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.).

3. Do wniosku o udzielenie pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej na podstawie przepisów rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie, jakie wnioskodawca otrzymał w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie, dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis w rolnictwie – na formularzu sporządzonym według wzoru określonego Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810).

4. Jeżeli po dniu złożenia wniosku wraz z załącznikami, o których mowa w ust. 2-3, a przed dniem otrzymania pomocy na podstawie uchwały, beneficjent otrzyma inną pomoc de minimis lub pomoc de minimis w sektorze produkcji rolnej lub otrzyma inną pomoc dotyczącą tych samych kosztów kwalifikowalnych lub tego samego projektu, w związku z którą udzielana jest pomoc objęta wnioskiem, zobowiązany jest do przedłożenia zaświadczenia dotyczącego tej pomocy albo zmiany oświadczeń, o których mowa w ust. 2 pkt 1 oraz ust. 3 pkt 1, a także do ewentualnej zmiany informacji, o których mowa w ust. 2 pkt 2 oraz ust. 3 pkt 2.

5. Do czasu przekazania przez beneficjenta pomocy dokumentów, o których mowa w ust. 2 i 3, pomoc nie może zostać udzielona.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe