Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LII/383/2014 Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 24 września 2014r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat, a także trybu ich pobierania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz .U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm.), art. 17 ust.1 pkt 11, art. 50 ust. 1-6, art. 96 ust. 1,2 i 4 oraz art. 104 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz.182 późn.zm.)

Rada Miasta i Gminy w Pilicy
uchwala

§ 1

Określa się szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności w Gminie Pilica za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od tych opłat, a także trybu ich pobierania, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilica i Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilicy.

§ 3

Traci moc uchwała Nr L/375/2014 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat, a także trybu ich pobierania.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy


Jan Pająk


Załącznik do Uchwały Nr LII/383/2014
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 24 września 2014 r.

Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności w Gminie Pilica za usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od tych opłat, a także trybu ich pobierania

§ 1

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznawane jako jedna z form pomocy z zakresu pomocy społecznej, mogą być świadczone nieodpłatnie lub za odpłatnością.

§ 2

Osoba ubiegającą się o pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych powinna przedstawić stosowne zaświadczenie lekarskie z określeniem szczegółowego zakresu usług.

§ 3

Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze jest zróżnicowana ze względu na sytuację osobistą i materialną świadczeniobiorcy.

Kryterium dochodowe (%) kryterium dochodowe wg art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności liczona od kosztu usługi w procentach

Osoba samotna

Osoba w rodzinie

Do 100%

bezpłatnie

bezpłatnie

101 – 150

10

20

151 – 200

15

25

201 – 300

20

30

301 – 400

30

40

401 – 500

50

70

Powyżej 500

100

100

§ 4

Odpłatność za wykonanie:

1) jednej godziny usług opiekuńczych wykonywanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilicy ustala się w wysokości 1,5% najniższej emerytury,

2) jednej godziny usług opiekuńczych wykonywanych w formie pomocy sąsiedzkiej na podstawie umowy zlecenia ustala się w wysokości 1% najniższej emerytury,

3) jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych ustala się w wysokości 2% najniższej emerytury.

§ 5

Osoby znajdujące się w wyjątkowo trudnej sytuacji tj. sytuacji wynikającej z długotrwałej choroby, bezrobocia, niepełnosprawności, śmierci członka rodziny, strat materialnych powstałych w wyniku zdarzenia losowego lub klęski żywiołowej, które udokumentują , że kwota dochodu pozostająca do ich dyspozycji po poniesieniu niezbędnych opłat i wydatków na ww. cele oraz odpłatności za usługi opiekuńcze nie pozwalałaby na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, mogą zostać częściowo lub całkowicie zwolnione z ponoszenia odpłatności za usługi.

§ 6

Odpłatność za usługi opiekuńcze wnoszona będzie przez świadczeniobiorcę na konto Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilicy w terminie do 30-go dnia miesiąca, w którym wykonano usługi.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe