Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLV/574/14 Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 25 września 2014r.

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Pszczyna w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w wyborach burmistrza w 2014 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379) oraz art. 12 § 4, § 11 - 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072) na wniosek Burmistrza Pszczyny

Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje:

§ 1. W celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w wyborach burmistrza w 2014 roku tworzy się na obszarze Gminy Pszczyna odrębny obwód głosowania Nr 31; granice obwodu głosowania: Szpital w Pszczynie; siedziba obwodowej komisji wyborczej: „CENTRUM DIALIZA” Sp. z o.o. NZOZ Szpital w Pszczynie, ul. dr. Witolda Antesa 11.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.

§ 3. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Bielsku-Białej.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pszczynie, słupach ogłoszeniowych w sołectwach i w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka


Uzasadnienie

W związku z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast rada miejska na wniosek burmistrza, tworzy odrębny obwód głosowania najpóźniej w 35 dniu przed dniem wyborów. Stosownie do przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072) rada miejska tworzy odrębny obwód głosowania w zakładzie opieki zdrowotnej jeżeli w dniu wyborów będzie w nim przebywać co najmniej 15 wyborców. Nieutworzenie takiego obwodu możliwe jest wyłącznie w uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby kierującej daną jednostką. Do dnia dzisiejszego nie wpłynął wniosek w wyżej wymienionej sprawie. W związku z powyższym uzasadnione jest podjęcie przedstawionej uchwały.

Przewodniczący  Rady


Leszek Szczotka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe