Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLV/583/14 Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 25 września 2014r.

w sprawie zasad i trybu korzystania z terenów wyznaczonych do postoju pojazdów samochodowych w mieście Pszczyna

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594, z późn. zm.)

Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się zasady i tryb korzystania z płatnych terenów wyznaczonych do postoju pojazdów samochodowych (parkingów) w mieście Pszczyna, stanowiących własność gminy Pszczyna.

§ 2. Użyte w uchwale określenia oznaczają:

1) kontroler – pracownik upoważniony przez Burmistrza do kontroli wnoszenia opłat za postój na parkingu,

2) bilet parkingowy – dokument stwierdzający czas, za jaki opłacono postój za pomocą środków pieniężnych uiszczanych w parkomacie,

3) abonament – dokument potwierdzający wniesienie opłaty za postój za okres jednego miesiąca kalendarzowego,

4) parkomat – samoobsługowe urządzenie, przy którego użyciu możliwe jest wniesienie opłaty jednorazowej za postój pojazdu samochodowego za pomocą środków pieniężnych,

5) czas postoju:

a) opłacony możliwy do stwierdzenia i udokumentowania czas postoju pojazdu samochodowego,

b) nieopłacony stwierdzony czas postoju pojazdu samochodowego bez wniesienia opłaty albo ponad opłacony czas postoju,

6) użytkownik – kierujący pojazdem samochodowym,

7) wezwanie do zapłaty – dokument wystawiony przez kontrolera, w wypadku stwierdzenia niewniesienia opłaty za postój, określający:

a) podstawę prawną wezwania,

b) datę, miejsce i godzinę postoju,

c) markę oraz numer rejestracyjny pojazdu samochodowego,

d) podpis kontrolera.

§ 3. 1. Poprzez wjazd na teren wyznaczony do postoju pojazdów samochodowych następuje zawarcie przez użytkownika z gminą Pszczyna umowy najmu miejsca parkingowego na warunkach określonych w niniejszej uchwale.

2. Każdy użytkownik poprzez wjazd na teren wyznaczony do postoju pojazdów samochodowych wyraża zgodę na warunki niniejszej uchwały i zobowiązuje się do przestrzegania jej postanowień.

3. Na terenie wyznaczonym do postoju pojazdów samochodowych obowiązują zasady ruchu pojazdów określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

4. Umowa najmu miejsca parkingowego wygasa z chwilą wyjazdu z terenu wyznaczonego do postoju pojazdów samochodowych.

§ 4. 1. Postój pojazdu samochodowego na terenie wyznaczonym do postoju pojazdów samochodowych (parkingu) wymaga wniesienia opłaty za przewidywany czas postoju i umieszczenia za przednią szybą wewnątrz pojazdu samochodowego, w sposób umożliwiający odczytanie z zewnątrz i stwierdzenie jego ważności, biletu parkingowego, abonamentu lub dokumentu potwierdzającego uprawnienie do postoju pojazdu samochodowego z zastosowaniem stawki zerowej opłaty.

2. Opłatę za przewidywany czas postoju wnosi się niezwłocznie po rozpoczęciu postoju pojazdu samochodowego, za pomocą środków pieniężnych uiszczanych w parkomacie, z wykorzystaniem telefonu komórkowego lub poprzez wykupienie abonamentu (Kasa Urzędu Miejskiego).

3. Niewykorzystana opłata za czas postoju upoważnia do jej użycia w innym miejscu wyznaczonym do postoju pojazdów samochodowych, w ramach opłaconego czasu postoju.

4. Niepełne wykorzystanie opłaconego czasu postoju nie uprawnia do żądania zwrotu wniesionej opłaty.

5. Posiadanie abonamentu nie stanowi podstawy do roszczeń w związku z brakiem wolnych miejsc postojowych.

6. Postój pojazdu samochodowego po upływie czasu określonego w bilecie parkingowym lub po upływie czasu opłaconego przy użyciu telefonu komórkowego, jest równoznaczny z niewniesieniem opłaty za postój, skutkującym obowiązkiem zapłaty na rzecz gminy Pszczyna kary umownej.

7. W przypadku stwierdzenia przez kontrolera, że użytkownik nie wniósł opłaty za postój lub przekroczył czas opłaconego postoju, wystawiane jest wezwanie do zapłaty kary umownej. Wezwanie do zapłaty kary umownej umieszczane jest na przedniej szybie pojazdu samochodowego, pod wycieraczką.

8. Kara umowna może zostać zapłacona w formie:

1) gotówkowej w kasie Administracji Zasobów Komunalnych w Pszczynie,

2) bezgotówkowej – przelewem na rachunek bankowy Administracji Zasobów Komunalnych w Pszczynie wskazany w wezwaniu do zapłaty.

§ 5. 1. Użytkownik kwestionujący zasadność wezwania do zapłaty kary umownej może wnieść reklamację w terminie 7 dni od dnia wystawienia wezwania do zapłaty. Reklamację wnosi się do Administracji Zasobów Komunalnych w Pszczynie.

2. W razie uznania reklamacji wezwanie do zapłaty nie rodzi skutków prawnych, co potwierdza się na kopii wezwania lub odrębnym pismem.

3. Administracja Zasobów Komunalnych w Pszczynie uznaje reklamację w następujących wypadkach:

1) jeżeli użytkownik pojazdu wezwany do uregulowania kary umownej wykaże, że w momencie wystawienia wezwania do zapłaty miał ważny abonament lub uiścił opłatę za przewidywany czas postoju,

2) jeżeli użytkownik wykaże, że jest kierującym będącym osobą niepełnosprawną o obniżonej sprawności ruchowej, posiadającym ważną kartę parkingową w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym lub kierującym pojazdem przewożącym taką osobę posiadającą ważną kartę parkingową,

3) w razie braku możliwości uiszczenia opłaty za postój przez użytkownika wezwanego do zapłaty z powodu awarii parkomatu,

4) w razie braku możliwości uiszczenia opłaty za postój z powodu nadzwyczajnych okoliczności lub zdarzeń losowych,

5) złożenia przez pracownika Urzędu Miejskiego lub jednostek organizacyjnych Gminy Pszczyna, posiadającego aktualną umowę o używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, oświadczenia, że w czasie postoju wykonywał czynności służbowe,

6) złożenia przez pracownika służb wskazanych w art. 13 ust. 3 pkt 1 lit. a, b oraz c ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, zaświadczenia wystawionego przez pracodawcę, że w czasie postoju samochodu prywatnego wykonywał czynności służbowe.

4. W wypadku nieuwzględnienia reklamacji służy prawo wniesienia odwołania do Burmistrza Pszczyny. Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem Administracji Zasobów Komunalnych w Pszczynie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o nieuwzględnieniu reklamacji. Jeżeli odwołania nie wniesiono, karę umowną należy uiścić w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o nieuwzględnieniu reklamacji.

5. O wyniku rozpatrzenia odwołania przez Burmistrza Pszczyny odwołujący zostaje zawiadomiony pisemnie. Stanowisko Burmistrza Pszczyny jest ostateczne.

6. Nieuwzględnienie złożonego odwołania skutkuje obowiązkiem uiszczenia kary umownej w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.


§ 7. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr VIII/81/07 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 26 kwietnia 2007 roku, w sprawie ustalenia terenów do postoju pojazdów samochodowych, wysokości opłat za postój i sposobu jej poboru oraz wprowadzenia opłat abonamentowych, zmieniona uchwałą Nr XXIX/350/08 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 18 grudnia 2008 roku, uchwałą Nr XLIII/496/09 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 17 grudnia 2009 roku, oraz uchwałą Nr LII/594/10 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 30 września 2010 roku.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka


Uzasadnienie

Projekt ww. uchwały uwzględnia wytyczne Nadzoru Prawnego Wojewody Śląskiego, zawarte w rozstrzygnięciu nadzorczym z dnia 29.07.2014 r. nr NP.II.4131.1.291.2014 stwierdzającym nieważność Uchwały Nr XLIII/553/14 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 26.06.2014 r. w sprawie wyznaczenia terenów postoju pojazdów samochodowych(…). Zgodnie z aktualnym poglądem Nadzoru Prawnego, uchwała w przedmiocie wysokości opłat za parkowanie nie stanowi aktu prawa miejscowego (stąd też wchodzi w życie co do zasady z dniem podjęcia, chyba, że ustanowiono dłuższy okres vacatio legis); natomiast uchwała dotycząca zasad korzystania z parkingów jako akt prawa miejscowego wchodzi w życie co do zasady po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w dzienniku urzędowym. Z tych też przyczyn konieczne stało się rozdzielenie materii opłat za parkingi od zasad korzystania z parkingów. Na marginesie wskazuje się, iż dotychczas obowiązująca - a niekwestionowana przez Nadzór Prawny - Uchwała nr VIII/81/07 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 26 kwietnia 2007 roku, w sprawie ustalenia terenów do postoju pojazdów samochodowych, wysokości opłat za postój i sposobu jej poboru oraz wprowadzenia opłat abonamentowych z jej zmianami – reguluje zarówno (łącznie) kwestie opłat i zasad korzystania z parkingów. Dodatkowo, zgodnie ze stanowiskiem Wojewody Śląskiego, ustalenie katalogu parkingów należy do kompetencji organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, nie zaś do organu stanowiącego.

Z tych też przyczyn stało się konieczne sporządzenie dwóch projektów uchwał, przede wszystkim z uwagi na odmienne tryby ich wejścia w życie, tj.:

1) uchwały w przedmiocie zasad i trybu korzystania z terenów wyznaczonych do postoju pojazdów samochodowych w mieście Pszczyna;

2) uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za parkowanie na terenach przeznaczonych do postoju pojazdów samochodowych.

Wejście w życie obu uchwał przewidziano na dzień 1 stycznia 2015 r. Wykonanie uchwały w przedmiocie wysokości opłat za parkowanie jest bowiem ściśle związane z zasadami korzystania z parkingów (i odwrotnie).

Projekt uchwały, jako akt prawa miejscowego, objęty był konsultacjami społecznymi w dniach 11 sierpnia 2014 r. do 17 sierpnia 2014 r., zgodnie z treścią Uchwały Nr XXXV/439/13 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Do projektu uchwały nie wpłynęły żadne uwagi i opinie.

Treść uchwał wymienionych powyżej:

- eliminuje zapisy dotyczące poboru opłat w drodze inkasa,

- wprowadza rozwiązanie, że w niedziele i święta parkingi gminne przy ulicach: Warownej, Kopernika (ZUS), Chrobrego, Dworcowej (była targowica), Nad Pszczynką oraz Dworcowej (obok Młyna), są wolne od opłat do godziny 14.00,

- wprowadza zasadę, że nieumieszczenie dowodu uiszczenia opłaty za postój za pomocą monet, abonamentu lub dokumentu potwierdzającego uprawnienie do nieodpłatnego postoju pojazdu samochodowego kierowanego przez osobę niepełnosprawną, w sposób umożliwiających jego odczytanie z zewnątrz i stwierdzenie jego ważności, jak również postój pojazdu samochodowego po upływie czasu określonego w dowodzie uiszczenia opłaty za postój za pomocą monet lub po upływie czasu opłaconego przy użyciu telefonu komórkowego, będzie traktowane jako postój nieopłacony,

- za nieopłacony postój pobiera się opłatę w wysokości 50,00 zł, która ulega zmniejszeniu do 25,00 zł w razie jej zapłacenia przez użytkownika w terminie 3 dni roboczych od daty wystawienia wezwania. Uchwała w sprawie opłat za parkingi przewiduje również sytuacje, gdy użytkownik przekracza opłacony uprzednio postój do maksymalnie 15 minut. W tym wypadku użytkownik może dokonać dopłaty do już zapłaconego czasu postoju. Wówczas (po uprzednim przedstawieniu AZK w Pszczynie dowodu uiszczenia dopłaty i opłaty) wystawione wezwanie do zapłaty będzie podlegało anulowaniu.

Przewodniczący  Rady


Leszek Szczotka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe