Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLV/586/14 Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 25 września 2014r.

w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.), art. 7 ust. 2 oraz art. 10 ust. 1, ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260, z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje:

§ 1. Pozbawia się kategorii drogi gminnej odcinka drogi o długości 3500 m (od skrzyżowania z Północną Obwodnicą Pszczyny do skrzyżowania ul. Wodzisławskiej z ul. Żorską w Pszczynie).

§ 2. Pozbawienie drogi, o której mowa w § 1 kategorii drogi gminnej następuje z mocą od dnia 1 stycznia 2015 r., pod warunkiem zaliczenia jej do kategorii drogi wojewódzkiej.

§ 3. Szczegółowe położenie i przebieg odcinka drogi wymienionego w § 1 oznaczone jest na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka


Załącznik do Uchwały Nr XLV/586/14
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 25 września 2014 r.

infoRgrafika


Uzasadnienie

Odcinek drogi wojewódzkiej Nr 935 o długości 3500m (od skrzyżowania z Północną Obwodnicą Pszczyny do skrzyżowania ul. Wodzisławskiej z ul. Żorską w Pszczynie) zastąpiony został nowo wybudowanym odcinkiem drogi (obwodnicą). Zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy o drogach publicznych zastąpiony odcinek drogi został pozbawiony dotychczasowej kategorii drogi i zaliczony do kategorii drogi gminnej. Pismem z dnia 05.09.2014 r. Zarząd Dróg Wojewódzkich zaproponował dalsze administrowanie przedmiotowym odcinkiem drogi. W związku z powyższym należy podjąć uchwałę o pozbawieniu drogi kategorii drogi gminnej.

Przewodniczący  Rady


Leszek Szczotka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe