Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr L/461/14 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia 26 września 2014r.

w sprawie utworzenia na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego, Rady Powiatu Wodzisławskiego, Sejmiku Województwa Śląskiego oraz w wyborach Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego w dniu 16 listopada 2014 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r., poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) i art. 12 § 4, 5, 10-12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. 2011 r. Nr 21, poz. 112 Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072) - działając na wniosek Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego, Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Utworzyć na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego 2 odrębne obwody głosowania.

§ 2.

Numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.

§ 4.

Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Bielsku - Białej.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego oraz opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego


Jan Grabowiecki


Załącznik do Uchwały Nr L/461/14
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia 26 września 2014 r.

Numery i granice odrębnych obwodów głosowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych w mieście Wodzisław Śląski

Numer obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba
obwodowej komisji wyborczej

24

Część Dzielnicy Miasta Wodzisławia Śląskiego - Nowe Miasto,
Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim - Szpital w Wodzisławiu Śląskim

Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
ul. 26 Marca 51

Szpital w Wodzisławiu Śląskim

25

Część Dzielnicy Miasta Wodzisławia Śląskiego - Wilchwy,
Wojewódzki Szpital Chorób Płuc w Wodzisławiu Śląskim

Wojewódzki Szpital Chorób Płuc w Wodzisławiu Śląskim
ul. Bracka 13

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe