Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.359.2014 Wojewody Śląskiego

z dnia 30 września 2014r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XLV/433/2014 Rady Gminy Tworóg z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za szczególne osiągnięcia drużyn sportowych szkół podstawowych i gimnazjum Gminy Tworóg

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr XLV/433/2014 Rady Gminy Tworóg z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za szczególne osiągnięcia drużyn sportowych szkół podstawowych i gimnazjum Gminy Tworóg w całości, jako niezgodnej z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 2010 r. o sporcie (t. jedn. Dz. U. z 2014r., poz. 715), dalej jako "ustawa", w związku z art. 6 ust. 1, art. 7 ust. 1 pkt 10 i w związku z art. 1 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.

U z a s a d n i e n i e

Przedmiotową uchwałą, podjętą na sesji w dniu 25 sierpnia 2014r. Rada Gminy Tworóg określiła zasady i tryb przyznawania nagród i wyróżnień za szczególne osiągnięcia drużyn sportowych szkół podstawowych i gimnazjum Gminy Tworóg. Jako podstawę prawną podjęcia uchwały wskazano m.in. przepis art. 31 ust. 3 ustawy o sporcie, zgodnie z którym " Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa, w drodze uchwały, szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień, o których mowa w ust. 1 i 2, biorąc pod uwagę znaczenie danego sportu dla tej jednostki samorządu terytorialnego oraz osiągnięty wynik sportowy ". Ustawodawca określił również katalog podmiotów, które mogą otrzymać stypendia, nagrody i wyróżnienia sportowe. Przepis art. 31 ust. 1 ustawy stanowi, że " Jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać i finansować okresowe stypendia sportowe oraz nagrody i wyróżnienia dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe" . Zgodnie natomiast z przepisem art. 31 ust. 2 tej ustawy: " Stypendia lub nagrody dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym mogą być przyznawane przez jednostki samorządu terytorialnego i finansowane z budżetu tych jednostek ". Tymczasem, przedmiotową uchwałą Rada Gminy Tworóg postanowiła przyznać nagrody i wyróżnienia drużynom sportowym szkół podstawowych i gimnazjum Gminy Tworóg, co należy uznać za istotne naruszenie prawa.

Przytoczone powyżej przepisy ustawy stanowią, zdaniem organu nadzoru, normy o charakterze bezwzględnie obowiązującym (ius cogens), które formułują zamknięty katalog elementów składających się na uchwałę organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego i zawierają jednocześnie upoważnienie do wydania aktu prawa miejscowego. Z uwagi na to uregulowania wydawanego na ich podstawie aktu prawnego powinny być sformułowane w taki sposób, aby kompleksowo wypełniały zakres przekazanych przez ustawodawcę uprawnień. Dlatego też zmiana kręgu podmiotów uprawnionych do otrzymania nagrody z - indywidualnych sportowców/trenerów prowadzących szkolenie zawodników - na drużyny sportowe stanowi zdaniem organu nadzoru naruszenie ww. przepisów ustawy. Rada Gminy nie jest władna zmieniać katalogu podmiotów określonych przez ustawodawcę, ani też go doprecyzowywać. Rada uprawniona jest jedynie do określenia w drodze uchwały, szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień, o których mowa w ust. 1 i 2, biorąc pod uwagę znaczenie danego sportu dla tej jednostki samorządu terytorialnego oraz osiągnięty wynik sportowy.

Ponadto warto zaznaczyć, iż uchwała rady podjęta na podstawie ww. przepisu ustawy ma charakter aktu normatywnego w rozumieniu art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Uznanie powyższej uchwały za akt prawa miejscowego przesądza o konieczności formułowania zawartych w niej postanowień w taki sposób, by precyzyjnie realizowały delegację ustawową. Uchwała rady gminy, będąca aktem prawa miejscowego, jest jednocześnie źródłem powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze danej gminy (art. 87 ust. 2 Konstytucji), musi zatem respektować unormowania zawarte w aktach prawnych wyższego rzędu. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego wydając akt prawa miejscowego zobowiązany jest do przestrzegania zakresu upoważnienia ustawowego, na którym opiera swoje działania. Jednocześnie konstytucyjna zasada praworządności wyrażona w art. 7 Konstytucji RP wymaga, żeby materia regulowana wydanym aktem normatywnym wynikała z upoważnienia ustawowego i mieściła się w granicach prawa. Wynika to również wprost z przepisów ustawy o samorządzie gminnym, a zwłaszcza z art. 40 tej ustawy, zgodnie z którym gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy na podstawie upoważnień ustawowych. Należy zatem wyraźnie podkreślić, iż wszelkie uchwały podejmowane przez radę gminy muszą nie tylko mieć umocowanie w obowiązujących przepisach prawa, ale też zapisy zawarte w uchwałach nie mogą przepisów tych naruszać.

Organ nadzoru zauważa także, że przepisy kwestionowanej wyżej uchwały są niezgodne z art. 31 ust. 3 ustawy o sporcie w związku z art. 6 ust. 1, art. 7 ust. 1 pkt 10 i w związku z art. 1 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Przewidują bowiem możliwość otrzymania nagrody przez sportowca, który nie będzie mieszkańcem gminy Tworóg, a jedynie członkiem drużyny sportowej szkoły podstawowej lub gimnazjum Gminy Tworóg. Unormowanie takie jest sprzeczne z wyrażoną w art. 7 ust. 1 w związku z art. 1 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym zasadą, że zadaniem własnym gminy jest zaspokajanie potrzeb jej mieszkańców (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 stycznia 2008 roku, sygn. akt II GSK 327/07, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 29 maja 2008 roku, sygn. akt II SA/Lu 282/08, Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 16 września 2011 r., sygn. akt III SA/Gl 1345/11, opublikowane w CBOSA).

Analiza treści przedmiotowej uchwały pod kątem realizacji pozostałych wymogów, o których mowa w art. 31 ust. 3 ustawy pozwala stwierdzić, że zapis § 3 ust. 2 w brzmieniu: "Nagrodami za osiągnięcia sportowe, mogą być dyplomy, puchary, statuetki, medale i inne nagrody rzeczowe" jest niezgodny z delegacją ustawową wynikającą z ww. przepisu prawa. Określenie nagród w formie katalogu otwartego pozostawia kwestie związane z konkretyzacją tej nagrody organowi wykonawczemu. Zdaniem organu nadzoru stanowi to niedopuszczalną subdelegację kompetencji, gdyż zgodnie z dyspozycją zawartą w tym przepisie ustawy to rada gminy, podejmując przedmiotową uchwałę powinna konkretnie określić rodzaje oraz wysokość nagród i wyróżnień.

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, iż Uchwała Nr XLV/433/2014 Rady Gminy Tworóg z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za szczególne osiągnięcia drużyn sportowych szkół podstawowych i gimnazjum Gminy Tworóg została podjęta z istotnym naruszeniem przepisu art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 2010 r. o sporcie. Wobec powyższego stwierdzenie nieważności przedmiotowej uchwały należy uznać za konieczne i w pełni uzasadnione.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia rozstrzygnięcia. Stwierdzenie nieważności uchwały wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Z-ca Dyrektora Wydziału Nadzoru Prawnego


Iwona Andruszkiewicz

Otrzymują:

1) Rada Gminy Tworóg

- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

2) a/a.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe