Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LV/676/14 Rady Powiatu Zawierciańskiego

z dnia 25 września 2014r.

w sprawie uchwalenia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu zawierciańskiego”

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 11 i   art. 40 ust.1 ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 roku o   samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z   2013 roku, poz. 595 z   późn. zm.) w   związku z   art. 9   ust. 1   pkt 3   oraz art.12 ust. 1   i ust. 2   ustawy z   dnia 16 grudnia 2010 roku o   publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 5, poz. 13 z   2011 roku z   późn. zm.) oraz art. 4   ust. 1   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 roku o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 197, poz. 1172 z   2011 roku z   późn. zm.) –  

RADA POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO uchwala, co następuje:  

§   1.   Uchwalić „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu zawierciańskiego” w   brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Staroście Zawierciańskiemu.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Zawierciańskiego  


mgr inż.   Adam   Rozlach

 


Załącznik do Uchwały Nr LV/676/14
Rady Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 25 września 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu zawierciańskiego  

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe