Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVII/526/14 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 30 września 2014r.

w sprawie zmiany uchwały nr X/127/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie podziału Bytomia na obwody głosowania oraz ustalenia ich granic, numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, z późn. zm

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz.U. nr 21, poz. 112 z późn. zm.) – na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr X/127/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie podziału Bytomia na obwody głosowania oraz ustalenia ich granic, numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, z późn. zm. ,w związku z utworzeniem nowych ulic i skwerów oraz zmianą nazw siedzib obwodowych komisji wyborczych, w celu dostosowania opisu granic obwodów głosowania oraz nazw siedzib obwodowych komisji wyborczych do stanu faktycznego, w załączniku do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

1) w granicach obwodu głosowania nr 6 dopisuje się nazwę nowo utworzonego skweru "Skwer Bonczola”,

2) w granicach obwodu głosowania nr 18 dopisuje się nazwę nowo utworzonego skweru "Skwer Larischa”

3) w granicach obwodu głosowania nr 23 dopisuje się nazwę nowo utworzonego skweru "Skwer Szajcy",

4) w granicach obwodu głosowania nr 42 nazwę ulicy „Fredry” zastępuje się nazwą „Białego”,

5) siedziba obwodowej komisji wyborczej nr 42 otrzymuje brzmienie:

V Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego

ul. Powstańców Śląskich 2,;

7) siedziba obwodowej komisji wyborczej nr 55 otrzymuje brzmienie:

Gimnazjum Nr 5

ul. Arki Bożka 21;

8) w granicach obwodu głosowania nr 62 dopisuje się nazwę nowo utworzonego skweru: "Skwer Ślebody",

9) w granicach obwodu głosowania nr 64 dopisuje się nazwę nowo utworzonego placu: "Plac Bruninga".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Katowicach.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Danuta Skalska


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVII/526/14
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 30 września 2014 r.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVII/526/14
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 30 września 2014 r.

Rada Miejska w Bytomiu Uchwałą Nr X/127/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie podziału Bytomia na, z późn. zm dokonała podziału miasta na stałe obwody głosowania oraz ustaliła ich granice, numery oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych.

Po podjęciu ww uchwały Rada Miejska w Bytomiu swoimi uchwałami utworzyła kolejne nowe skwery, place oraz ulice, nieujęte w dotychczasowej uchwale. W związku z powyższym konieczne jest uaktualnienie granic obwodów, aby możliwe było przeprowadzenie planowanych na listopad 2014 r. wyborów samorządowych.

Niniejszą uchwałą, która dostosowuje granice obwodów głosowania w mieście do stanu faktycznego, do 5 obwodów dopisuje się nazwy nowo utworzonych skwerów, placu i ulicy.

Ponadto w związku ze zmianami nazw szkół, w których znajdują się siedziby obwodowych komisji wyborczych, dostosowuje się odpowiednio nazwy dwóch siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe