Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVII/527/14 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 30 września 2014r.

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej i areszcie śledczym, znajdujących się na terenie Bytomia, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), w związku z art. 12 § 4 i § 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. nr 21, poz. 112 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. tworzy się odrębne obwody głosowania w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej i areszcie śledczym, znajdujących się na terenie Bytomia.

2. Ustala się następujące numery i granice obwodów, o których mowa w ust. 1 oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych:

Numer obwodu

Granice obwodu

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

70

Dom Pomocy Społecznej
Ewangelicki Dom Opieki "Ostoja Pokoju"
ul. Matki Ewy 1

Dom Pomocy Społecznej
Ewangelicki Dom Opieki "Ostoja Pokoju"
ul. Matki Ewy 1

71

Dom Pomocy Społecznej Stowarzyszenia "Pomocna Dłoń" Dom Seniora "Dolomity"
ul. Strzelców Bytomskich 450

Dom Pomocy Społecznej Stowarzyszenia "Pomocna Dłoń" Dom Seniora "Dolomity"
ul. Strzelców Bytomskich 450

72

Centrum Pomocy pw. Ducha Świętego w Bytomiu
ul. Krakowska 30

Centrum Pomocy pw. Ducha Świętego w Bytomiu
ul. Krakowska 30

73

Szpital Specjalistyczny Nr 1
ul. Żeromskiego 7

Szpital Specjalistyczny Nr 1
ul. Żeromskiego 7

74

Szpital Specjalistyczny Nr 1
ul. Żeromskiego 7
(budynek Aleja Legionów 49)

Szpital Specjalistyczny Nr 1
ul. Żeromskiego 7
(budynek Aleja Legionów 49)

75

Szpital Specjalistyczny Nr 2
ul. Batorego 15

Szpital Specjalistyczny Nr 2
ul. Batorego 15

76

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4
Aleja Legionów 10

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4
Aleja Legionów 10

77

Areszt Śledczy
ul. Wrocławska 4

Areszt Śledczy
ul. Wrocławska 4

78

Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych
ul. Dworcowa 7

Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych
ul. Dworcowa 7

79

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Przewlekle Chorych Zgromadzenia Służebnic N.S.J
ul. Piekarska 59

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Przewlekle Chorych Zgromadzenia Służebnic N.S.J.
ul. Piekarska 59

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w "Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego" oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Danuta Skalska


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVII/527/14
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 30 września 2014 r.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVII/527/14
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 30 września 2014 r.

Głosowanie w wyborach przeprowadza się w stałych i odrębnych obwodach głosowania utworzonych na obszarze gminy. Obwody odrębne tworzy rada gminy na wniosek wójta w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej i areszcie śledczym, jeśli w dniu wyborów będzie w nich przebywać co najmniej 15 wyborców ujętych w rejestrze wyborców prowadzonym w gminie, na terenie której położona jest dana jednostka. Przedstawiany projekt uchwały tworzy odrębne obwody głosowania w areszcie śledczym, szpitalach i domach pomocy społecznej, znajdujących się na terenie Bytomia, w zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. wyborach samorządowych oraz ustala ich granice, numery oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe