Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLIX/341/14 Rady Gminy Kochanowice

z dnia 1 października 2014r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885)                            Rada Gminy Kochanowice

uchwala:

§ 1.

Dokonać zmian w budżecie gminy na 2014 rok wg następującej klasyfikacji budżetowej:


Dział


Rozdz.


Treść

Zwiększenie

Dochody

Wydatki

758

75814Rożne rozliczenia
Różne rozliczenia finansowe
- dochody bieżące , z tego:
* dotacja z budżetu państwa – fundusz sołecki
- dochody majątkowe, z tego:
* dotacja z budżetu państwa – fundusz sołecki

41.798,15
41.798,15
40.470,88
40.470,88
1.327,27
1.327,27

70070005

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
- wydatki  bieżące , z tego:
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych

41.798,15
41.798,15
41.798,15
41.798,15

Razem:

41.798,15

41.798,15

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Pawełczyk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe