Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLIX/348/14 Rady Gminy Kochanowice

z dnia 1 października 2014r.

w sprawie wprowadzenia ulgi w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn.  zm. ) oraz art. 6k ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  ( Dz. U z 2013 r. poz. 1399 z późn.  zm. )

Rada Gminy Kochanowice
uchwala, co następuje:

§ 1.

W opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalanych na podstawie uchwały Rady Gminy Kochanowice Nr XXVII/193/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wprowadza się ulgę dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez rodziny wychowujące więcej niż 2 dzieci w wieku do 19 roku życia,  zwalniając z opłaty trzecie dziecko i kolejne dzieci.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Pawełczyk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe