| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr ED.0331.43.P4.2014 Prezydenta Miasta Gliwice; Wójta Gminy Rudziniec

z dnia 24 września 2014r.

w sprawie powierzenia Miastu Gliwice objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rudziniec

§ 1. Miasto Gliwice zobowiązuje się do objęcia doradztwem metodycznym, zwanym w dalszej części porozumienia doradztwem, nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rudziniec.

§ 2. 1. Doradztwo metodyczne, o którym mowa w § 1 organizowane będzie przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Gliwice i realizowane będzie w siedzibie ośrodka lub w szkole macierzystej doradcy metodycznego.

2. Miasto Gliwice zapewnia, że nauczyciele-doradcy metodyczni, którym zadania powierzył Prezydent Miasta Gliwice, spełniają wymagania określone w Rozporządzeniu MEN z dnia 19 listopada 2009 roku w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 r. Nr 200 poz. 1537 z późn. zm.)

3. Do zadań nauczyciela - doradcy metodycznego należy w szczególności wspomaganie nauczycieli oraz rad pedagogicznych w:

1) planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno - wychowawczego,

2) opracowywaniu, doborze i adaptacji programów nauczania,

3) diagnozowaniu potrzeb uczniów i indywidualizacji procesu nauczania i wychowania,

4) przygotowywaniu do analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, wyników sprawdzianów i egzaminów oraz korzystania z nich w celu doskonalenia pracy nauczycieli,

5) rozwijaniu umiejętności metodycznych,

6) podejmowaniu działań innowacyjnych.

4. Nauczyciel - doradca metodyczny realizuje zadania wymienione w ust. 3 poprzez:

1) udzielanie indywidualnych konsultacji,

2) prowadzenie zajęć edukacyjnych, zajęć warsztatowych oraz zajęć otwartych,

3) organizowanie innych form doskonalenia wspomagającego pracę dydaktyczno - wychowawczą nauczycieli.

§ 3. 1. Gmina Rudziniec zobowiązuje się do przekazania Miastu Gliwice w roku szkolnym 2014/2015 środków finansowych za objęcie doradztwem nauczycieli, o których mowa w § 1 według faktycznej liczby nauczycieli objętych doradztwem oraz kosztów objęcia doradztwem jednego nauczyciela określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu.

2. Ustala się następujący koszt doradztwa metodycznego:

1) objęcie doradztwem jednego nauczyciela w formach wskazanych w § 2 ust. 4 (niezależnie od tego, ile razy w ciągu jednego miesiąca nauczyciel skorzystał z doradztwa) - 8,00 zł / 1 miesiąc,

2) hospitację jednej godziny wraz z wypełnieniem arkusza hospitacji - 140,00 zł.

3. Lista nauczycieli (załacznik nr 1 do przedmiotowego porozumienia), objętych doradztwem metodycznym lub/i korzystająca z innych form wsparcia przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny w danym miesiącu, będzie przekazywana przez Miasto Gliwice w następującym porządku: ° do dnia 15 stycznia za okres IX-XII, ° do dnia 15 kwietnia za okres I-III, ° do dnia 15 lipca za okres IV-VI, ° do dnia 15 września za okres VII-VIII.
Lista nauczycieli podpisana przez dyrektora Gliwickiego Ośrodka Metodycznego oraz przedstawiciela Miasta Gliwice zawierać będzie dodatkowo informację o formach doradztwa metodycznego, z którego skorzystali poszczególni nauczyciele.

4. Gmina Rudziniec zobowiązuje się przekazać Miastu Gliwice należną dotację na realizację zadania określonego w § 1, w kwocie proporcjonalnej do liczby nauczycieli korzystających ze wsparcia metodycznego za okres od dnia 1 września 2014 r. do dnia 31 sierpnia 2015 r.

5. Dotacja przekazana zostanie jednorazowo przelewem na konto: Miasto Gliwice ING Bank Śląski 22 1050 1230 1000 0022 7691 4252, po zakończonym roku szkolnym 2014/2015 najpóźniej do dnia 15 października 2015 roku.

6. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w ust. 5 zostaną naliczone odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

7. Planowany koszt zadania, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Gmina Rudziniec ustala
na kwotę do 1 000 zł.

§ 4. 1. Porozumienie niniejsze zostaje zawarte na okres roku szkolnego 2014/2015, tj. od dnia 1 września 2014 roku do dnia 31 sierpnia 2015 roku.

2. Porozumienie może zostać rozwiązane za miesięcznym okresem wypowiedzenia dokonanym przez jedną ze stron w formie pisemnej.

3. Zmiany do Porozumienia wprowadzane będą w formie pisemnej.

§ 5. Miasto Gliwice zobowiązuje się do wykorzystania przekazanych środków finansowych zgodnie z przeznaczeniem.

§ 6. Spory mogące powstać ze stosunku objętego porozumieniem rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny.

§ 7. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy o finansach publicznych, w szczególności art. 250 - 252 tej ustawy.

§ 8. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 9. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek strony zlecającej zadanie.

§ 10. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązywania od dnia 1 września 2014 roku.

§ 11. Jednocześnie traci moc dotychczas obowiązujące Porozumienie nr ED/14/0331/3/P4 z dnia 27 stycznia 2014 roku.

Z-ca Prezydenta Miasta Gliwice


Krystian Tomala

Wójt Gminy Rudziniec


Krzysztof Obrzut


Załącznik Nr 1 do Porozumienia Nr ED.0331.43.P4.2014
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 24 września 2014 r.

Lista nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rudziniec, objętych doradztwem metodycznym przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny.

Lp

Imię i nazwisko nauczyciela, który skorzystał z doradztwa metodycznego

Miejsce zatrudnienia

Nauczany przedmiot

Forma doskonalenia

Nr formy

Data

Temat zajęć

Doradca metodyczny

1

2

3

Miasto Gliwice


Gliwicki Ośrodek Metodyczny


POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kietlińska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »