Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLVI/193/2014 Rady Gminy Jejkowice

z dnia 13 października 2014r.

w sprawie regulaminu określającego zasady i tryb korzystania placu zabaw stanowiącego własność Gminy Jejkowice położonego na terenie gminnym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 40 ust. 2   pkt. 4   i 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z   2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 14 ust. 6   ustawy z   dnia 26 października 1982r. o   wychowaniu w   trzeźwości i   przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z   2012r. poz. 1356 ze zm.)  

Rada Gminy Jejkowice uchwala, co następuje:  

§   1.   Przyjąć regulamin określający zasady i   tryb korzystania z   placu zabaw stanowiącego własność Gminy Jejkowice położonego na terenie gminnym, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.   Treść regulaminu naniesiona być winna na tablicy dostępnej przy wejściu na teren, na którym zlokalizowany jest plac zabaw.  

§   3.   Traci moc Uchwała nr XX/82/08 Rady Gminy Jejkowice z   dnia 24 lipca 2008r. w   sprawie Regulaminu placu zabaw stanowiącego własność Gminy Jejkowice (Dz. Urz. Woj. Śl. z   2008r. Nr 171, poz. 3147).  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jejkowice oraz Dyrektorowi jednostki organizacyjnej w   zarządzie, którego będzie plac zabaw.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego podlega także ogłoszeniu w   biuletynie informacji publicznej.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Mieczysław   Wojaczek

 


Załącznik do Uchwały Nr XLVI/193/2014
Rady Gminy Jejkowice
z dnia 13 października 2014 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z   PLACU ZABAW BĘDĄCEGO WŁASNOŚCIĄ GMINY JEJKOWICE  

I. Postanowienia ogólne.  

§   1.   Plac zabaw jest miejscem aktywnego wypoczynku oraz miejscem zabaw dla dzieci. Granice placu zabaw określa ogrodzenie.  

§   2.   Każdy korzystający z   urządzeń na terenie placu zabaw zobowiązany jest zapoznać się z   treścią regulaminu.  

§   3.   Korzystający z   placu zabaw obowiązany jest do:  

1)   przestrzegania porządku i   zachowania należytej czystości oraz kultury osobistej,  

2)   zachowania ostrożności przez siebie wobec osób korzystających z   urządzeń placu zabaw,  

3)   korzystania z   urządzeń znajdujących się na placu zabaw zgodnie z   ich przeznaczeniem.  

§   4.   Korzystającemu z   placu zabaw i   osobom przebywającym na nim nie wolno:  

1)   grać w   piłkę,  

2)   jeździć po terenie placu zabaw na rowerze,  

3)   palić ognisk oraz używać materiałów pirotechnicznych i   szkodliwych substancji chemicznych,  

4)   wnosić oraz spożywać napojów alkoholowych i   innych środków odurzających,  

5)   wprowadzać zwierząt.  

§   5.   Korzystanie z   placu zabaw i   jego urządzeń jest nieodpłatne.  

II. Zasady korzystania z   placu zabaw.  

§   6.   Osoby przebywające na placu zabaw zobowiązane są do zachowania porządku i   korzystania z   placu w   następujący sposób:  

1)   z urządzeń na placu zabaw można korzystać od poniedziałku do piątku od godziny 16:00 do zmroku a   w soboty, niedziele i   święta od godziny 8:00 do zmroku,  

2)   dzieci w   wieku poniżej 7   lat powinny korzystać z   placu zabaw tylko pod opieką dorosłych,  

3)   z placu zabaw korzystać mogą dzieci w   wieku do 12 lat,  

4)   z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z   ich przeznaczeniem,  

5)   zabronione jest stawanie na ruchomych częściach urządzeń,  

6)   przy korzystaniu przez dzieci do lat 7   ze zjeżdżalni lub urządzeń służących do wspinania się obowiązkowy jest nadzór opiekuna,  

7)   korzystanie z   poszczególnych urządzeń zabawowych winno być dostosowane do rozwoju psychofizycznego dziecka, oceny winien dokonać opiekun,  

8)   wszelkie zauważone uszkodzenia urządzeń zabawowych i   zniszczenia prosimy zgłaszać do dyrekcji Szkoły Podstawowej.  

§   7.   W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu mają zastosowanie przepisy Kodeksu Wykroczeń oraz inne powszechne obowiązujące przepisy prawa.  

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe