Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/50/2014 Rady Gminy Hażlach

z dnia 15 października 2014r.

w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Hażlach opłaty od posiadania psów, określenia jej wysokości, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w zw. z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art. 18a i art. 19 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014r. poz. 849 t. j.), Rada Gminy Hażlach

u c h w a l a:

§ 1.

Wprowadzić na terenie Gminy Hażlach opłatę od posiadania psów, określając zasady jej ustalania, poboru i terminy płatności.

§ 2.

1. Ustalić roczną opłatę od posiadania psów w następującej wysokości:

1) 36,00 zł (trzydzieści sześć) złotych od pierwszego psa,

2) 48,00 zł (czterdzieści osiem) złotych od każdego następnego psa,

z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Ustalić roczną opłatę od posiadania psów trwale oznakowanych (zaczipowanych) w następującej wysokości:

1) 18,00 zł (osiemnaście) złotych od pierwszego psa,

2) 24,00 zł (dwadzieścia cztery) złote od każdego następnego psa,

począwszy od pierwszego roku następującego po roku, w którym pies został trwale oznakowany i zgłoszony zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

3. Opłata roczna od posiadania psów płatna jest jednorazowo bez wezwania organu podatkowego w terminie
do dnia 31 maja za dany rok podatkowy (kalendarzowy), z zastrzeżeniem ust. 4.

4. W przypadku wejścia w posiadanie psa po dniu 31 maja roku podatkowego, obowiązek uiszczenia opłaty powstaje w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia.

5. Osoby fizyczne mają obowiązek zgłoszenia Wójtowi Gminy Hażlach faktu wejścia w posiadanie psa,
w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia, podając dane określone w formularzu zgłoszenia, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały, dotyczy to również wszelkich zmian mających wpływ na wysokość opłaty.

6. W przypadkach powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego opłatę roczną zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których nie istniał obowiązek jej zapłaty.

7. Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

8. Osoby fizyczne mają obowiązek wykreślenia z ewidencji podatkowej psa, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia uzasadniającego jego wykreślenie na formularzu, stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały.

9. Opłatę wnosi się w kasie lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Hażlach.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Hażlach.

§ 4.

Traci moc Uchwała Rady Gminy Hażlach nr VI/50/2013 z dnia 23 października 2013 roku w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Hażlach opłaty od posiadania psów, określenia jej wysokości, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku.

PRZEWODNICZĄCA                                            RADY GMINY


Grażyna Krehut


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/50/2014

Rady Gminy Hażlach

z dnia 15 października 2014 r.

....................................................... Hażlach, dnia ..........................

/Nazwisko i Imię/

.......................................................

.......................................................

/Adres zamieszkania/

PESEL …………………………….

ZGŁOSZENIE POSIADANIA PSA / ZMIANA ZGŁOSZENIA

  1. Od dnia .................... posiadam .................. psa/psy*
  2. Pies jest/nie jest* trwale oznakowany (zaczipowany) od dnia …………….. (dokument w załączeniu)
  3. Posiadam/nie posiadam* orzeczenie o zaliczeniu do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
  4. Jestem/nie jestem* właścicielem gospodarstwa rolnego.
  5. Moje gospodarstwo domowe składa się z ...... osób.**

Oświadczam, że znane mi są przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za uchylenie się od opodatkowania poprzez nieujawnienie właściwemu organowi podatkowemu przedmiotu opodatkowania lub podstawy opodatkowania

                                                        ..............................................

                  /podpis/

* niepotrzebne skreślić

** dotyczy osób powyżej 65 lat


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/50/2014

Rady Gminy Hażlach

z dnia 15 października 2014 r.

....................................................... Hażlach, dnia ..........................

/Nazwisko i Imię/

.......................................................

.......................................................

/Adres zamieszkania/

PESEL ……………………………

WYKREŚLENIE PSA Z EWIDENCJI PODATKOWEJ

Od dnia .................... nie posiadam .................. psa/psów*,  ponieważ…………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….........................

Oświadczam, że znane mi są przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za uchylenie się
od opodatkowania poprzez nieujawnienie właściwemu organowi podatkowemu przedmiotu opodatkowania
lub podstawy opodatkowania.

Zwracam się z prośbą o wykreślenie psa z ewidencji.

* niepotrzebne skreślić 

..............................................

                /podpis/


Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe