Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/57/2014 Rady Gminy Hażlach

z dnia 15 października 2014r.

w sprawie określenia na rok 2015 wysokości stawek podatku od nieruchomości od budynków, budowli i gruntów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn.zm.) w związku z art. 5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014r. poz. 849), Rada Gminy Hażlach

u c h w a l a:

§ 1.

Ustalić stawki podatku od nieruchomości od budynków, budowli i gruntów na 2015 rok:

1. od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,89zł od 1 m2 powierzchni

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,58 od 1 ha powierzchni             

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,34zł od 1 m2 powierzchni, z zastrzeżeniem lit.d.

d) pozostałych, określonych w ewidencji gruntów i budynków symbolem dr, z wyjątkiem dróg nie podlegających opodatkowaniu na podstawie art.2 ust.3 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 0,10zł od 1 m2 powierzchni                                                                                                 

2. od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,73zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 22,50zł od 1 m2 powierzchni użytkowej             

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,80zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,70zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 5,85zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

3. od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Hażlach.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015r.

PRZEWODNICZĄCA                                            RADY GMINY


Grażyna Krehut

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe