Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVI/360/14 Rady Gminy Jaworze

z dnia 14 października 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

Tekst pierwotny

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 212, 233, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

Rada Gminy Jaworze
uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr XXX/276/13 Rady Gminy Jaworze z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaworze na 2014 rok

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę

2 700,00

1.1. w dziale 801 Oświata i wychowanie

2 700,00

w tym dochody bieżące

2 700,00

z tego

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

2 700,00

2. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę

2 020 000,00

2.1. w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

2 020 000,00

w tym dochody majątkowe

2 020 000,00

z tego

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich

2 020 000,00

3. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę

236 700,00

3.1. w Dziale 600 Transport i łączność

54 000,00

- rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

54 000,00

w tym:

I. Wydatki majątkowe

54 000,00

z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

54 000,00

3.2. w Dziale 801 Oświata i wychowanie

22 700,00

- rozdział 80104 Przedszkola

20 000,00

w tym:

I. Wydatki bieżące

20 000,00

z tego:

1. Dotacje na zadania bieżące

20 000,00

- rozdział 80110 Gimnazja

2 700,00

w tym:

I. Wydatki bieżące

2 700,00

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

2 700,00

w tym na:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

2 700,00

3.3. w Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

90 000,00

- rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury

90 000,00

w tym:

I. Wydatki bieżące

90 000,00

z tego:

1. Dotacje na zadania bieżące

90 000,00

3.4. w Dziale 926 Kultura fizyczna

70 000,00

- rozdział 92695 Pozostała działalność

70 000,00

w tym:

I. Wydatki majątkowe

70 000,00

z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

70 000,00

a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

70 000,00

4. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę

2 130 000,00

4.1. w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

2 020 000,00

- rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

2 020 000,00

w tym:

I. Wydatki majątkowe

2 020 000,00

z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

2 020 000,00

a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2 020 000,00

4.2. w Dziale 600 Transport i łączność

30 000,00

- rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

30 000,00

w tym:

I. Wydatki bieżące

30 000,00

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

30 000,00

w tym na:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

30 000,00

4.3. w Dziale 750 Administracja publiczna

30 000,00

- rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

30 000,00

w tym:

I. Wydatki bieżące

30 000,00

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

30 000,00

w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

30 000,00

4.4. w Dziale 757 Obsługa długu publicznego

50 000,00

- rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

50 000,00

w tym:

I. Wydatki bieżące

50 000,00

z tego:

1. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego

50 000,00

§ 2. 1. Zwiększa się planowany deficyt budżetu o kwotę 124 000,00 zł.

2. Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 124 000,00 zł.

§ 3. Po dokonanych zmianach:

1) planowane dochody budżetu na rok 2014 wynoszą 32 141 059,80 zł

w tym:

dochody bieżące

21 013 552,74 zł

dochody majątkowe

11 127 507,06 zł

2) planowane wydatki budżetu na rok 2014 wynoszą 36 182 425,55 zł

w tym:

wydatki bieżące

20 295 217,71 zł

wydatki majątkowe

15 887 207,84 zł

3) planowany deficyt budżetu wynosi 4 041 365,75 zł i pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

a) kredytów

1 200 000,00 zł

b) pożyczek

960 000,00 zł

c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

1 881 365,75 zł

4) Planowane przychody budżetu na rok 2014 wynoszą 4 841 365,75 zł

w tym:

a) z kredytów

1 200 000,00 zł

b) z pożyczek

960 000,00 zł

c) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

2 681 365,75 zł

5) Planowane rozchody budżetu na rok 2014 wynoszą 800 000,00 zł

w tym:

a) z kredytów

777 000,00 zł

b) z pożyczek

23 000,00 zł

§ 4. 1. Zmienia się załącznik Nr 3 do Uchwały XXX/276/13 Rady Gminy Jaworze z dnia 30 grudnia 2013 r. i nadaje się mu brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się załącznik Nr 7 do Uchwały XXX/276/13 Rady Gminy Jaworze z dnia 30 grudnia 2013 r. i nadaje się mu brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się załącznik Nr 8 do Uchwały XXX/276/13 Rady Gminy Jaworze z dnia 30 grudnia 2013 r. i nadaje się mu brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Jaworze


Andrzej Śliwka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/360/14
Rady Gminy Jaworze
z dnia 14 października 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/360/14
Rady Gminy Jaworze
z dnia 14 października 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/360/14
Rady Gminy Jaworze
z dnia 14 października 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe