Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 760/L/2014 Rady Miasta Rybnika

z dnia 15 października 2014r.

w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji

Tekst pierwotny

Or .0007.122.2014

2014-250539

UCHWAŁA NR 760/L/2014
RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia 15 października 2014 r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji

Na podstawie

- art. 80 ust. 3b i 4, art. 90 ust. 3b i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami),

- art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami), w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zmianami),

na wniosek Prezydenta Miasta Rybnika, po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisję Finansów,

RADA MIASTA RYBNIKA
uchwala:

§ 1. Uchwała niniejsza reguluje tryb udzielania i rozliczania dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom, niepublicznym placówkom oraz szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, a także przedszkolom, placówkom i szkołom publicznym nie będącym jednostkami budżetowymi oraz tryb i zasady kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami),

2) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę,

3) typie szkoły – należy przez to rozumieć trójstopniowy podział zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1-3 ustawy,

4) podtypie szkoły – należy przez to rozumieć podział szkół ponadgimnazjalnych zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. a) – e) ustawy,

5) rodzaju szkoły – należy przez to rozumieć podział ze względu na kategorię uczniów: szkoły dla młodzieży i szkoły dla dorosłych oraz – w ramach szkół dla dorosłych – ze względu na formę kształcenia: forma stacjonarna lub zaoczna,

6) przedszkolu – bez bliższego określenia, należy przez to także rozumieć oddział przedszkolny w szkole podstawowej i formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy,

7) podmiocie – należy przez to rozumieć osobę zamierzającą prowadzić lub prowadzącą niepubliczne przedszkole, niepubliczną placówkę lub szkołę niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Rybnika, a także przedszkole, placówkę lub szkołę publiczną nie będące jednostką budżetową, które uzyskały zezwolenie Prezydenta Miasta Rybnika na ich założenie,

8) wniosku – należy przez to rozumieć wniosek o udzielenie dotacji,

9) dotującym – należy przez to rozumieć Miasto Rybnik,

10) kosztach kwalifikowanych – należy przez to rozumieć wydatki bieżące placówki, przedszkola lub szkoły wymienione w art. 80 ust. 3d i art. 90 ust. 3d ustawy, przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej,

11) systemie informatycznym – należy przez to rozumieć system elektroniczny służący do obsługi udzielania, rozliczania i kontroli udzielanej dotacji, wskazany i administrowany przez Urząd Miasta Rybnika, w tym między innymi służący do rejestracji danych dotyczących liczby uczniów/wychowanków, danych osobowych uczniów/wychowanków na których pobierana jest dotacja, danych finansowych dotyczących rozliczenia wykorzystania dotacji, danych identyfikujących dokumenty finansowe.

§ 3. 1. Z budżetu miasta udzielane są dotacje w wielkościach określonych w art. 90 ust. 1a, 2a-3a ustawy oraz w niniejszej uchwale dla następujących przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych:

1) dla niepublicznych przedszkoli – na każdego ucznia w wysokości 75% ustalonych w budżecie miasta wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach miejskich w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w kwocie, jaką przewidziano na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej, otrzymanej przez miasto w danym roku budżetowym. Jeżeli do przedszkola uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem Miasta Rybnika, koszty udzielonej dotacji – w wysokości określonej zgodnie z przepisami ustawy – pokrywa gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń,

2) dla oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych – na każdego ucznia w wysokości 75% ustalonych w budżecie miasta wydatków bieżących, ponoszonych w oddziałach przedszkolnych w miejskich szkołach podstawowych w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w kwocie, jaką przewidziano na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej, otrzymanej przez miasto w danym roku budżetowym. W przypadku braku oddziału przedszkolnego w miejskich szkołach podstawowych na terenie Miasta Rybnika podstawą ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące, ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej. Jeżeli do oddziału przedszkolnego uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem Miasta Rybnika, koszty udzielonej dotacji – w wysokości określonej zgodnie z przepisami ustawy – pokrywa gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń,

3) dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy – na każdego ucznia w wysokości 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w miejskim przedszkolu, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w kwocie, jaką przewidziano na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej, otrzymanej przez miasto w danym roku budżetowym. Jeżeli do niepublicznej formy wychowania przedszkolnego uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem Miasta Rybnika, koszty udzielonej dotacji – w wysokości określonej zgodnie z przepisami ustawy – pokrywa gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń,

4) dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki – na każdego ucznia w kwocie takiej, jaką przewidziano na ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej, otrzymanej przez miasto w danym roku budżetowym,

5) dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki – na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu, w wysokości 50% ustalonych w budżecie miasta wydatków bieżących, ponoszonych w szkołach miejskich tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia. W przypadku braku szkoły miejskiej danego typu i rodzaju na terenie Miasta Rybnika, podstawą ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące, ponoszone przez najbliższą gminę lub powiat na prowadzenie szkoły publicznej danego typu lub rodzaju,

6) dla niepublicznych szkół dla dorosłych o uprawnieniach szkół publicznych, w których zgodnie z przepisami prawa możliwe jest realizowanie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki – na każdego ucznia realizującego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w wysokości określonej w pkt. 4, dla pozostałych uczniów w wysokości określonej w pkt. 5,

7) dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych, niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii, niepublicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także dla niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – na każdego wychowanka w kwocie takiej, jaką przewidziano na jednego wychowanka tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej, otrzymanej przez miasto w danym roku budżetowym,

8) dla niepublicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania w wysokości określonej w pkt. 7,

9) dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, niepublicznych szkół podstawowych, niepublicznych ośrodków, o których mowa w pkt. 7, oraz niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, które zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w kwocie takiej, jaką przewidziano na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej, otrzymanej przez miasto w danym roku budżetowym.

2. Szkoły niepubliczne nie posiadające uprawnień szkoły publicznej oraz placówki niepubliczne nie wymienione w ust. 1 pkt 7-9 uchwały nie otrzymują dotacji z budżetu miasta.

§ 4. 1. Z budżetu miasta udzielane są dotacje w wielkościach określonych w art. 80 ust. 2-3a ustawy o systemie oświaty oraz w niniejszej uchwale dla następujących przedszkoli, szkół i placówek publicznych nie będących jednostkami budżetowymi, które prowadzą osoby prawne bądź fizyczne:

1) dla publicznych przedszkoli – na każdego ucznia w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach miejskich,  pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w kwocie takiej, jaką przewidziano na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej, otrzymanej przez miasto w danym roku budżetowym. Jeżeli do przedszkola uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem Miasta Rybnika, koszty udzielonej dotacji – w wysokości określonej zgodnie z przepisami ustawy – pokrywa gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń,

2) dla oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych – na każdego ucznia w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w oddziałach przedszkolnych w miejskich szkołach podstawowych,  pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w kwocie takiej, jaką przewidziano na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez miasto w danym roku budżetowym. W przypadku braku oddziału przedszkolnego w miejskich szkołach podstawowych na terenie Miasta Rybnika, podstawą ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej. Jeżeli do oddziału przedszkolnego uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem Miasta Rybnika, koszty udzielonej dotacji – w wysokości określonej zgodnie z przepisami ustawy – pokrywa gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń,

3) dla publicznych innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy – na każdego ucznia w wysokości równej 50% wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w miejskich przedszkolach, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w kwocie takiej, jaką przewidziano na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez miasto w danym roku budżetowym. Jeżeli do niepublicznej formy wychowania przedszkolnego uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem Miasta Rybnika, koszty udzielonej dotacji – w wysokości określonej zgodnie z przepisami ustawy – pokrywa gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń,

4) dla szkół publicznych – na każdego ucznia w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w miejskich szkołach tego samego typu i rodzaju na terenie Miasta Rybnika, pomniejszonym o kwotę dotacji przewidzianej do wykorzystania, o której mowa w art. 22ae ust. 3 ustawy, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez miasto w danym roku budżetowym. W przypadku nieprowadzenia przez Miasto Rybnik szkoły danego typu i rodzaju – na każdego ucznia w kwocie, jaką przewidziano na jednego ucznia szkoły publicznej danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej, którą otrzymało miasto w danym roku budżetowym,

5) dla publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także dla publicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – na każdego wychowanka w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego wychowanka w placówkach tego samego rodzaju prowadzonych przez miasto, jednak w wysokości nie niższej od kwoty, jaką przewidziano na jednego wychowanka tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez miasto w danym roku budżetowym. W przypadku nieprowadzenia przez Miasto Rybnik placówki publicznej danego rodzaju – na każdego ucznia w kwocie, jaką przewidziano na jednego wychowanka placówki tego rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej, którą otrzymało miasto w danym roku budżetowym,

6) dla publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania w wysokości określonej w pkt. 5,

7) dla publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół podstawowych, publicznych ośrodków, o których mowa w pkt. 5, oraz publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, które zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w wysokości takiej, jaką przewidziano na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez miasto w danym roku budżetowym.

2. Placówki publiczne inne niż wymienione w ust. 1 pkt 5-7 uchwały, prowadzone przez osoby fizyczne lub prawne, nie otrzymują dotacji z budżetu miasta.

§ 5. Dotacja przysługuje na każdego aktualnego ucznia/wychowanka placówki, przedszkola lub szkoły uprawnionej do otrzymywania dotacji, z zastrzeżeniem przepisów art. 80 ust. 3i oraz art. 90 ust 2f, 3h i 3i ustawy.

§ 6. 1. Jednostkowe miesięczne stawki dotacji na ucznia na dany rok budżetowy dla dotowanych placówek przedszkoli oraz poszczególnych typów i rodzajów szkół wyliczane są przez dotującego i ogłaszane zarządzeniem Prezydenta Miasta.

2. Wysokość wydatków bieżących przewidzianych przez Miasto Rybnik na ucznia przedszkola, placówki lub danego typu i rodzaju szkoły oblicza się na podstawie:

1) kwoty wydatków bieżących ustalonych w uchwale budżetowej na dany rok w przedszkolach, placówkach oraz poszczególnych typach i rodzajach szkół,

2) liczby uczniów w przedszkolach, placówkach oraz szkołach danego typu i rodzaju prowadzonych przez Miasto Rybnik, zgodnie ze stanem stanowiącym podstawę naliczenia miastu subwencji na dany rok budżetowy.

3. Do czasu ustalenia wysokości stawek dotacji, o których mowa w ust. 1, dotacje naliczane są w oparciu o stawki z poprzedniego roku budżetowego.

4. Za okres wymieniony w ust. 3 zostanie dokonane wyrównanie dotacji przekazanych w poszczególnych miesiącach roku do wysokości należnej, wyliczone na ostatni dzień miesiąca w którym ustalona została wysokość stawki dotacji za dany rok budżetowy, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. W przypadku przekazania kwot dotacji w poszczególnych miesiącach roku w wysokości wyższej od należnej, a wynikającej z ustalenia wysokości jednostkowej miesięcznej stawki dotacji, o której mowa w ust. 1, kwota nadpłaty zostaje zaliczona na poczet dotacji należnych w miesiącach następujących po miesiącu, w którym doszło do ustalenia stawki dotacji. Natomiast w przypadku przekazania kwot dotacji w poszczególnych miesiącach roku w wysokości niższej od należnej, a wynikającej z ustalenia wysokości jednostkowej miesięcznej stawki dotacji, o której mowa w ust. 1, różnica pomiędzy kwotą należną a wypłaconą zostaje wypłacona wraz z częścią dotacji za miesiąc następujący po miesiącu, w którym doszło do ustalenia stawki dotacji.

6. W przypadku, gdy organ prowadzący podejmie decyzję o zaprzestaniu działalności dotowanej placówki oświatowej, pisemnie powiadamia o tym fakcie dotującego, który w ciągu 3 miesięcy od uzyskania informacji dokonuje weryfikacji wysokości kwoty dotacji udzielonej w danym roku budżetowym. Przepis ust. 4 za okres otrzymywania dotacji stosuje się odpowiednio.

§ 7. 1. Udzielenie w danym roku budżetowym dotacji placówkom, przedszkolom lub szkołom, o których mowa w §§ 3 i 4 uchwały, następuje na podstawie wniosku złożonego przez podmiot na dany rok budżetowy, w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

2. Wniosek powinien zawierać:

1) nazwę i adres osoby prowadzącej placówkę, przedszkole lub szkołę,

2) pełną nazwę placówki, przedszkola lub szkoły,

3) typ i rodzaj placówki oświatowej,

4) liczbę uczniów/wychowanków planowaną w roku budżetowym, którego dotyczy wniosek,

5) nazwę i numer rachunku bankowego na który będzie przekazywana dotacja,

6) w przypadku przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych planowaną na następny rok budżetowy liczbę uczniów niebędących mieszkańcami Rybnika, mających uczęszczać do tych placówek.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, przekazywany jest przez podmiot dotującemu w formie elektronicznej, w systemie informatycznym wskazanym przez dotującego oraz w formie dokumentu podpisanego przez osobę prowadzącą, będącego wydrukiem z ww. systemu.

4. Dodatkowo w odniesieniu do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do wniosku należy dołączyć:

1) imienny wykaz uczniów zamieszkałych na terenie innych gmin, zawierający: imię i nazwisko ucznia, adres zameldowania oraz zamieszkania ucznia, dokładną datę przyjęcia do placówki, informację o przewidywanym okresie uczęszczania w roku budżetowym, którego dotyczy wniosek, lub

2) kopie kart zgłoszenia lub umów, na podstawie których przyjęto uczniów do placówki.

5. W przypadku przyjęcia do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego po dniu 30 września ucznia zamieszkałego na terenie innej gminy oraz w przypadku każdorazowej zmiany gminy zamieszkania któregoś z uczniów, podmiot zobowiązany jest powiadomić o tym dotującego w terminie do 14 dni.

6. Wniosek podlega kontroli w Urzędzie Miasta Rybnika.

§ 8. 1. Dotacja udzielana jest na każdego ucznia/wychowanka placówki, przedszkola lub szkoły wykazanego w informacji miesięcznej, składanej przez podmioty dotowane w terminie do 7 dnia każdego miesiąca.

2. Informacja miesięczna, o której mowa w ust. 1, zawiera dane dotyczące faktycznej liczby uczniów według stanu na 1. dzień danego miesiąca, z uwzględnieniem przepisów art. 80 ust. 3i oraz art. 90 ust 2f ustawy, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W przypadku szkół, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 5, informacja miesięczna, o której mowa w ust. 1, zawiera dodatkowo, sporządzoną w oparciu o dokumentację przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej, informację o faktycznej liczbie uczniów, którzy spełnili warunek uczestniczenia w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc składania informacji, z uwzględnieniem przepisu art. 90 ust. 3h i 3i ustawy.

4. Informacje, o których mowa w ust. 1-3, są przekazywane dotującemu w formie elektronicznej w systemie informatycznym, wskazanym przez dotującego oraz w formie wydruku z ww. systemu podpisanego przez osobę prowadzącą.

5. Miesięczna część dotacji dla szkół o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 5, jest wypłacana w oparciu o informację o liczbie uczniów, o której mowa w ust. 2. Wypłacona za dany miesiąc część dotacji w następnym miesiącu skorygowana zostanie do wysokości należnej, w oparciu o informację, o  której mowa w ust. 3. Kwota, o którą należałoby skorygować dotację wypłaconą za miesiąc poprzedni, zostanie rozliczona z kwotami dotacji naliczanymi w kolejnych miesiącach, z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Ustalona na 31 grudnia danego roku kwota, o którą należałoby skorygować dotację wypłaconą dla szkół, o których mowa w ust. 5:

1) zostaje wypłacona wraz z dotacją naliczoną na styczeń kolejnego roku – w przypadku gdy kwota dotacji wypłaconej do grudnia jest niższa od kwoty należnej,

2) podlega zwrotowi do budżetu Miasta Rybnika do 20 stycznia kolejnego roku – w przypadku gdy kwota dotacji wypłaconej do grudnia jest wyższa od kwoty należnej.

7. W przypadku stwierdzenia, iż jeden uczeń/wychowanek jest wykazywany do dotacji przez więcej niż jedną szkołę, przedszkole lub placówkę, dotujący ustala podmiot uprawniony do otrzymania dotacji na podstawie:

1) pisemnych wyjaśnień dyrektorów placówek oświatowych, które wystąpiły o przekazanie dotacji na tego ucznia, lub

2) przedłożonych przez ww. dyrektorów dokumentów, potwierdzających fakt uczęszczania do danej placówki oświatowej, lub

3) pisemnego oświadczenia o miejscu pobierania nauki/sprawowania opieki, złożonego przez pełnoletniego ucznia/wychowanka, a w przypadku gdy uczeń/wychowanek jest niepełnoletni, przez jego rodziców lub opiekunów prawnych.

§ 9. 1. Podmiot sporządza rozliczenie z wykorzystania dotacji, stanowiące informację o wydatkach kwalifikowanych poniesionych w danym roku budżetowym ze środków przekazanej w tym roku dotacji.

2. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) zbiorcze zestawienie obejmujące informację o kwocie wykorzystanej dotacji,

2) wyszczególnienie kwot na poszczególne rodzaje wydatków,

3) dane dotyczące rachunków, faktur lub innych dokumentów księgowych, w szczególności: data wystawienia, data realizacji płatności, numer dokumentu, przedmiot dokonanego zakupu, kwota zobowiązania, wydatek pokryty ze środków z otrzymanej dotacji.

3. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1, narastająco za okres styczeń-grudzień, podmiot przekazuje dotującemu w formie elektronicznej, w systemie informatycznym wskazanym przez dotującego, oraz w formie dokumentu podpisanego przez osobę prowadzącą, będącego wydrukiem z ww. systemu, do 20 stycznia roku następującego po roku, w którym udzielono dotacji.

4. Podmiot zobowiązany jest do umieszczenia na każdym oryginale dokumentu księgowego, będącego potwierdzeniem poniesienia wydatku ze środków z dotacji otrzymanej z budżetu Miasta Rybnika, informacji o następującej treści:

Wydatek w kwocie …………… zł (słownie:..................) sfinansowany ze środków dotacji otrzymanej z budżetu Miasta Rybnika w ……… roku, dotyczy ....................... (nazwa dotowanej placówki).

……...............................…………..

data i podpis osoby prowadzącej.

5. W przypadku zaprzestania działalności szkoły, przedszkola lub placówki, organ prowadzący przedstawia rozliczenie, o którym mowa w ust. 1, w terminie 15 dni po otrzymaniu ostatniej części dotacji, za okres od początku roku kalendarzowego do miesiąca, w którym otrzymał ostatnią część dotacji.

6. Organ prowadzący, który przekazuje w trakcie roku kalendarzowego prowadzenie szkoły innej osobie prawnej lub fizycznej, zobowiązany jest złożyć rozliczenie, o którym mowa w ust.1, za okres prowadzenia szkoły w danym roku kalendarzowym, w ciągu 14 dni od dnia przekazania szkoły.

§ 10. 1. Dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy szkoły, przedszkola, placówki, zespołu szkół lub placówek w dwunastu częściach, najpóźniej do ostatniego dnia każdego miesiąca roku budżetowego następującego po roku złożenia wniosku, z tym że część za grudzień jest przekazywana w terminie do 15 grudnia.

2. Dotacja lub jej część niewykorzystana, wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi do budżetu dotującego wraz z odsetkami, na zasadach i w trybie określonym w ustawie o finansach publicznych.

§ 11. 1. Podmiot zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji umożliwiającej ustalenie liczby uczniów/wychowanków przedszkola, szkoły lub placówki objętej dotacją, a także sprawdzenie przez dotującego prawidłowości naliczania, pobierania i wykorzystania dotacji.

2. Organ dotujący może przeprowadzić kontrolę w publicznych i niepublicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne, pod względem prawidłowości wykorzystania dotacji oraz zgodności liczby uczniów wykazanych w informacji miesięcznej, która stanowi podstawę do przekazania dotacji.

3. Kontroli podlega:

1) zgodność ze stanem faktycznym danych podawanych przez osobę prowadzącą kontrolowane przedszkole, szkołę lub placówkę z danymi przekazywanymi organowi dotującemu zgodnie z §§ 8 i 9 uchwały,

2) prawidłowość wykorzystania dotacji wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących dotyczących realizacji zadań przedszkola, szkoły lub placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej,

3) faktyczna liczba uczniów obecnych na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych szkół, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 5.

4. Kontrola może być przeprowadzona w trakcie wydatkowania dotacji oraz po jej wykorzystaniu:

1) okresowo, po uprzednim powiadomieniu osoby prowadzącej kontrolowany podmiot o terminie planowanej kontroli, nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem kontroli,

2) doraźnie, w celu ustalenia okoliczności opisanych w ust. 3 pkt 3, oraz w przypadku, gdy okoliczności wskazują na konieczność podjęcia natychmiastowych czynności kontrolnych.

5. Podstawą do przeprowadzenia kontroli jest imienne upoważnienie, w którym wskazany będzie kontrolowany podmiot, termin przeprowadzenia kontroli, zakres kontroli oraz okres objęty kontrolą.

6. Kontrola może mieć miejsce zarówno w siedzibie osoby prowadzącej kontrolowany podmiot, jak i w prowadzonym przez nią przedszkolu, szkole lub placówce bądź w siedzibie kontrolującego.

7. Kontrolujący dokonuje ustaleń stanu faktycznego w zakresie objętym przedmiotem kontroli na podstawie oględzin, dokumentów, pism wyjaśniających, pisemnych oświadczeń i innych nośników informacji zebranych w toku postępowania kontrolnego, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości naliczenia, pobrania i wykorzystania dotacji, w tym dokumentacji organizacyjnej, finansowej oraz dokumentacji przebiegu nauczania. Kontrolowany zobowiązany jest do udostępnienia kontrolującemu wyżej wymienionej dokumentacji w miejscu przeprowadzania kontroli.

8. Kontrolerzy są uprawnieni do:

1) swobodnego poruszania się na terenie kontrolowanego podmiotu, w tym swobodnego wstępu do obiektów i pomieszczeń związanych z przedmiotem kontroli,

2) wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, pobierania dokumentów i innych materiałów, z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej,

3) wystąpienia o udzielenie, w terminie przez nich wyznaczonym, ustnych i pisemnych wyjaśnień w sprawach dotyczących przedmiotu kontroli,

4) sporządzania niezbędnych dla kontroli kopii dokumentów, poświadczonych za zgodność z oryginałem.

9. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Protokół podpisuje osoba prowadząca kontrolowany podmiot, z zastrzeżeniem ust. 10.

10. W przypadku zastrzeżeń do wyniku kontroli, osoba prowadząca kontrolowany podmiot może odmówić podpisania protokołu, składając Prezydentowi Miasta Rybnika wyjaśnienia na piśmie o przyczynach tej odmowy, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu.

11. W przypadku odmowy, o której mowa w ust. 10, kontrolujący dokonuje weryfikacji jej przyczyn i w razie potrzeby podejmuje czynności kontrolne uzupełniające, na podstawie których mogą być dokonane zmiany w protokole kontroli.

12. W razie niepodjęcia czynności kontrolnych uzupełniających, kontrolujący przekazuje na piśmie swoje stanowisko kontrolowanemu, a odmowa podpisania protokołu nie stanowi podstawy do wstrzymania realizacji zaleceń pokontrolnych.

13. Na podstawie protokołu kontroli kontrolujący sporządza wystąpienie pokontrolne, w którym zawarte są wnioski i/lub zalecenia kierowane do osoby prowadzącej kontrolowany podmiot.

14. Kontrolowany, do którego zostało skierowane wystąpienie pokontrolne, jest obowiązany w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym zawiadomić kontrolującego o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.

§ 12. Traci moc Uchwała Nr 208/XVI/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 listopada 2011 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji oraz Uchwały Nr 272/XX/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 28 marca 2012 r., Nr 394/XXVIII/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 28 listopada 2012 r. oraz Nr 531/XXXVI/2013 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany ww. uchwały.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Andrzej Wojaczek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe