Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 761/L/2014 Rady Miasta Rybnika

z dnia 15 października 2014r.

w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzonych przez niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne na terenie Miasta Rybnika

Tekst pierwotny

Or .0007.123.2014

2014-250657

UCHWAŁA NR 761/L/2014
RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia 15 października 2014 r.

w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzonych przez niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne na terenie Miasta Rybnika

Na podstawie

- art. 90 ust. 8a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami),

- art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami), w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zmianami),

na wniosek Prezydenta Miasta Rybnika, po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisję Finansów,

Rada Miasta Rybnika
uchwala:

§ 1. Niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne funkcjonujące na terenie Miasta Rybnika, prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe, otrzymują na każdego słuchacza kursu, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, dotację w kwocie, jaką przewidziano w danym roku budżetowym na jednego słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego w części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Rybnika.

§ 2. Podstawą otrzymania dotacji jest spełnienie warunków określonych w art. 90 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami).

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Andrzej Wojaczek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe