Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 762/L/2014 Rady Miasta Rybnika

z dnia 15 października 2014r.

w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania oraz ustalenia wysokości opłat ponoszonych przez rodziców (opiekunów prawnych)

Tekst pierwotny

Or .0007.124.2014

2014-248032

UCHWAŁA NR 762/L/2014
RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia 15 października 2014 r.

w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania oraz ustalenia wysokości opłat ponoszonych przez rodziców (opiekunów prawnych)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594 ze zmianami) oraz art. 43 i art. 58 ustawy z dnia 4 lutego 2011 o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1457 ze zmianami),

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty, Kultury i Sportu,

Rada Miasta Rybnika
uchwala:

§ 1. Ustalić maksymalną wysokość wynagrodzenia dziennego opiekuna w wysokości 3,35 zł za każdą godzinę sprawowanej opieki nad jednym dzieckiem, zadeklarowaną przez rodziców w umowie.

§ 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w §1, przysługuje na podstawie umowy zawartej przez Miasto Rybnik z opiekunem dziennym z uwzględnieniem następujących zasad:

1) wysokość miesięcznego wynagrodzenia jest uzależniona od liczby dzieci objętych umową opieki w miesiącu poprzedzającym wypłatę wynagrodzenia,  liczby godzin opieki nad każdym dzieckiem, określonej w umowie, z zastrzeżeniem § 3 oraz wysokości stawki wynagrodzenia za godzinę opieki nad dzieckiem.

2) wynagrodzenie wypłacane jest do 15 dnia następnego miesiąca,

3) wynagrodzenie nie przysługuje z tytułu opieki nad dzieckiem objętym opieką żłobka lub klubu dziecięcego,

4) dzienny opiekun musi obejmować opieką co najmniej 3 dzieci,

5) dzienny opiekun sprawuje opiekę nad dzieckiem wyłącznie od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 3. Ustala się opłatę za pobyt dziecka u dziennego opiekuna, ponoszoną przez rodzica (opiekuna prawnego), w wysokości 1,60 zł za godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad dzieckiem, zadeklarowaną przez rodziców w umowie opieki nad dzieckiem, nie więcej jednak niż  9 godzin w danym dniu.

§ 4. 1. Traci moc Uchwała nr 664/XLII/2014 Rady Miasta Rybnika z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania oraz ustalenia wysokości opłat ponoszonych przez rodziców (opiekunów prawnych).

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Andrzej Wojaczek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe