Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 351/XXIII/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 9 października 2014r.

w sprawie uchwały Nr XLIV/260/14 Rady Gminy Gilowice z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym składanej przez właściciela nieruchomości

Tekst pierwotny

w sprawie uchwały Nr XLIV/260/14 Rady Gminy Gilowice z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 i art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 z. późn. zm.) oraz art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach u c h w a l a, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XLIV/260/14 Rady Gminy Gilowice z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości w części dotyczącej:

- załącznika nr 1 „Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne” w części E.2 punkty od 1 do 10 i części F „załącznik: szkic orientacyjny lub mapa w skali 1:500 z zaznaczonym miejscem lokalizacji pojemników” wzoru deklaracji,

załącznika nr 2 „Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości, która w części jest zamieszkana przez mieszkańców, a w pozostałej części nie jest zamieszkana, a powstają odpady komunalne”, w części F.2. punkty od 1 do 10 i części G ” załącznik: szkic orientacyjny lub mapa w skali 1:500 z zaznaczonym miejscem lokalizacji pojemników” wzoru deklaracji,

z powodu istotnego naruszenia prawa polegającego na zamieszczeniu w deklaracji obowiązku podania takich danych, które nie są niezbędne do zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi a także potwierdzenia danych zawartych w tej deklaracji, czym naruszono art. 6n ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie

Uchwała Nr XLIV/260/14 Rady Gminy Gilowice z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach 19 września 2014r.

W dniu 2 października 2014 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach uchwałą Nr 346/XXII/2014 wszczęło postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności ww. uchwały Rady Gminy Gilowice. Badanie nadzorcze przeprowadzono na posiedzeniu Kolegium Izby w dniu 9 października 2014 roku, o terminie którego powiadomiono organy Gminy z pouczeniem, że w posiedzeniu ma prawo uczestniczyć przedstawiciel podmiotu, którego sprawa jest rozpatrywana, co wynika z art. 18 ust.3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U z 2012 r. poz. 1113).

Prowadząc postępowanie nadzorcze Kolegium stwierdziło w części badanej uchwały istotne naruszenie prawa określone w § 1 niniejszej uchwały, będące podstawą do stwierdzenia częściowej nieważności uchwały. Podstawą podjętego rozstrzygnięcia był opisany poniżej stan faktyczny i prawny.

Badaną uchwałą Rada Gminy Gilowice w § 1 punkt 1określiła wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz w § 1 punkt 2 określiła wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, która w części niej jest zamieszkana, a powstają odpady komunalne, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Analizując ustalony wzór deklaracji Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach stwierdziło, iż w jego części E.2. załącznika nr 1 i w części F.2. załącznika nr 2 Rada Gminy Gilowice zobowiązała właścicieli nieruchomości do dokładnego opisu prowadzonej działalności z obowiązkiem podania danych dotyczących:

- przebywających w żłobku/przedszkolu dzieci,

- uczących się w szkole uczniów/studentów,

- znajdujących się w szpitalu/internacie/hotelu/pensjonacie łóżek,

- podanie ilości zatrudnionych pracowników w zakładzie rzemieślniczym, usługowym, produkcyjnym,

- podanie powierzchni w m2 lokalu handlowego, lokalu usługowego i handlowo-usługowego

- podanie ilości pracowników zatrudnionych poza lokalem handlowym

- podanie miejsc konsumpcyjnych lokalu gastronomicznym,

- podanie ilości zatrudnionych pracowników w ulicznym punkcie małej gastronomii ,

- podanie punktów targowych/stanowisk na terenie targowiska

- podanie powierzchni cmentarza.

Rada Gminy w załączniku nr 1 w części F. i załączniku nr 2 w części G. zobowiązuje przedstawienia w formie załącznika szkic orientacyjny lub mapę w skali 1: 500 z zaznaczonym miejscem lokalizacji pojemników.

Zgodnie z art. 6n ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) rada gminy uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określi wzór składanej przez właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty, objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego a także informację o terminach i miejscu składania deklaracji.

Jak wynika z powyższego przepisu wzór deklaracji dotyczyć winien zatem wyłącznie takich danych, które niezbędne są do wyliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zamieszczenie dodatkowego obowiązku podania, w przypadku nieruchomości niezamieszkałej oraz w przypadku nieruchomości, która w części jest zamieszkała, podanie danych dotyczących: ilości pracujących osób, uczących się w szkole uczniów/studentów, przebywających w żłobku i przedszkolu dzieci, miejsc konsumpcyjnych lokalu gastronomicznym, łóżek znajdujących się w szpitalu/hotelu/pensjonacie, czy podanie powierzchni obiektu handlowego, usługowego lub cmentarza oraz punktów targowych na terenie targowiska, jak również załączenia szkicu orientacyjnego lub mapy w określonej skali (w jaki sposób obliczyć ją średnio miesięcznie nie wyjaśniono w objaśnieniach) nie znajduje uzasadnienia w przytoczonym powyżej przepisie. Wynika to z faktu, iż obligatoryjnie żądane w deklaracji dane pozostają bez związku z prawidłowym ustaleniem wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, a ponadto nie mieszczą się także w katalogu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji.

Dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa nie wystarczy tylko ewentualna przydatność pozyskiwania danych, ale niezbędność tych danych. Ustawodawca uprawniając organ gminy do określenia danych żądanych od właścicieli nieruchomości nie zezwolił na całkowitą dowolność, bowiem wyraźnie zakreślił, że należy uwzględnić konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Posłużył się zatem zasadą celowości, określając aby dane były zbierane dla oznaczonego, zgodnego z wcześniejszymi postanowieniami ustawy, celu.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że postanowienia Rady Gminy Gilowice dotyczące żądania danych określonych w części E.2. i F. załącznika nr 1 oraz w części F.2. i G. załącznika nr 2 wzoru deklaracji w sposób istotny naruszają przepisy art. 6n ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Biorąc pod uwagę powyższe, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, działając na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1113) oraz w związku z art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) stwierdziło częściową nieważność badanej uchwały Nr XLIV/260/14 Rady Gminy Gilowice z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

Na niniejszą uchwałę Gminie Gilowice przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w terminie trzydziestu dni od jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium


Daniel Kołodziej

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe