Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLV/292/2014 Rady Powiatu Mikołowskiego

z dnia 23 października 2014r.

w sprawie zmiany budżetu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późniejszymi zmianami); art. 39 ust. 1 pkt 1, art. 52 ust. 1 i 2, art. 89 ust. 1 pkt 2, art. 91 ust. 1, art. 235 ust. 1 – 3, art. 236 ust. 1 – 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r.  poz. 885 z późniejszymi zmianami);

Rada Powiatu Mikołowskiego uchwala:

§ 1. W uchwale Rady Powiatu Mikołowskiego nr XXXVI/236/2013 z dnia 19.12.2013 r. w sprawie budżetu Powiatu Mikołowskiego na rok 2014 dokonać następujących zmian:

1. Zmniejszyć dochody budżetu powiatu o kwotę 329.749,75 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększyć wydatki budżetu powiatu o kwotę 79.364 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększyć przychody budżetu powiatu o kwotę 409.113,75 zł w tym kredyt długoterminowy w kwocie 409.113,75 zł.

§ 2. Po zmianach budżet powiatu wynosi:

dochody: 90.557.231,27

wydatki: 90.645.165,34

przychody:        2.280.953,39

rozchody: 2.193.019,32

§ 3. 1. Nadaje się nowe następujące brzmienie § 1 pkt 3, 4 Uchwały nr XXXVI/236/2013 z dnia 19.12.2013 r. w sprawie budżetu Powiatu Mikołowskiego na rok 2014:

3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 87.934,07 zł, sfinansowany kredytem długoterminowym.

4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2.280.953,39 zł z następujących tytułów:

a) zaciągniętych pożyczek w kwocie 527.221 zł

b) zaciągniętych kredytów w kwocie 409.113,75 zł

c) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 488.098,53 zł

d) wolnych środków w kwocie 856.520,11 zł

2. Nadaje się nowe następujące brzmienie § 1 pkt 6 Uchwały nr XXXVI/236/2013 z dnia 19.12.2013 r. w sprawie budżetu Powiatu Mikołowskiego na rok 2014:

6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych:

a) kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4.000.000 zł,

b) pożyczek w WFOŚiGW w kwocie 527.221 zł,

c) kredytu długoterminowego w kwocie 409.113,75 zł.

3. Nadaje się nowe następujące brzmienie § 3 pkt 2 Uchwały nr XXXVI/236/2013 z dnia 19.12.2013 r. w sprawie budżetu Powiatu Mikołowskiego na rok 2014:

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 336.841 zł w tym:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 100.230 zł

b) na cele oświatowe w wysokości 40.026 zł

c) na odprawy emerytalne i rentowe w wysokości 196.585 zł

4. Nadaje się nowe następujące brzmienie § 9 Uchwały nr XXXVI/236/2013 z dnia 19.12.2013 r. w sprawie budżetu Powiatu Mikołowskiego na rok 2014: Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu do wysokości określonej w § 1 ust. 6 a) niniejszej uchwały.

2. Zaciągania pożyczki w WFOŚiGW  do wysokości określonej w § 1 ust. 6 b) niniejszej uchwały.

3. Zaciągania kredytu długoterminowego do wysokości określonej w § 1 ust. 6 c) niniejszej uchwały,

4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

5. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień pomiędzy działami.

6. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie grupy wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań.

7. Zaciągania zobowiązań dla jednostkowych umów o wartości do 5.200.000 zł.

8. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań dla jednostkowych umów o wartości  do 5.200.000 zł.

§ 4. Wprowadzić zmianę załączników do Uchwały nr XXXVI/236/2013 z dnia 19.12.2013 r. w sprawie budżetu Powiatu Mikołowskiego na rok 2014:

1) załącznika nr 7 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej" zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

2) załącznika nr 4 "Wykaz zadań inwestycyjnych” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

3) załącznika nr 9 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

4) załącznika nr 3 "Przychody i rozchody" zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

5) załącznika nr 12 „Dochody z wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych działających na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz wydatki nimi finansowane”, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,

6) załącznika nr 10 „Dotacje bieżące przekazywane z budżetu Powiatu na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


mgr Lucjan Smolorz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/292/2014
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 23 października 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/292/2014
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 23 października 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/292/2014
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 23 października 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLV/292/2014
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 23 października 2014 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLV/292/2014
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 23 października 2014 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLV/292/2014
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 23 października 2014 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLV/292/2014
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 23 października 2014 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLV/292/2014
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 23 października 2014 r.
Zalacznik8.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe