Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLV/294/2014 Rady Powiatu Mikołowskiego

z dnia 23 października 2014r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) w związku z art. 130a ust. 2a i ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. z 2012 r., poz. 1137 z późn.zm.),

Rada Powiatu Mikołowskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Za usunięcie pojazdu z drogi na koszt właściciela ustala się opłatę na rok 2015 w wysokości brutto:

- rower lub motorower -110 zł;

- motocykl – 218 zł;

- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 478 zł;

- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – 299 zł;

- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – 423 zł;

- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – 1247 zł;

- pojazd przewożący materiały niebezpieczne – 1518

2. Za przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdu usuniętego z drogi na koszt właściciela ustala się opłatę na rok 2015 za każdą rozpoczętą dobę w wysokości brutto:

- rower lub motorower -17 zł;

- motocykl – 24 zł;

- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 37 zł;

- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – 37 zł;

- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – 37 zł;

- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – 100 zł;

- pojazd przewożący materiały niebezpieczne – 196

§ 2. Ustala się wysokość kosztów na rok 2015 w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu powstałych przed wydaniem dyspozycji usunięcia lub w trakcie usuwania pojazdu jeżeli ustaną przyczyny jego usunięcia na poziomie:

- 50% opłat o których mowa w § 1 ust 1 niniejszej uchwały odpowiednio dla poszczególnych pojazdów, gdy nie został rozpoczęty załadunek pojazdu,

- 100% opłat o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały odpowiednio dla poszczególnych rodzajów pojazdów w pozostałych przypadkach.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXIV/227/2013 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 24 października 2013 r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg i za przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu strzeżonym.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady


mgr Lucjan Smolorz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe