Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LV/514/14 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

z dnia 21 października 2014r.

w sprawie w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu Ośrodka Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2013 r. poz.182 ze zm.)

Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach
uchwala:

§ 1. 1. Dom Dziennego Pobytu Ośrodka Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach, zwany dalej Domem Dziennego Pobytu, świadczy na rzecz mieszkańców gminy Czechowice-Dziedzice usługi:

- pobytowe,

- opiekuńcze, w tym dowóz osób do placówki,

- posiłki.

§ 2. 1 Usługi pobytowe, usługi opiekuńcze, w tym dowóz osób do placówki oraz posiłki w Domu Dziennego Pobytu są odpłatne, z zastrzeżeniem § 4.

2. Dom Dziennego Pobytu przygotowuje następujące posiłki: śniadanie, obiad i podwieczorek.

§ 3. 1. Decyzję administracyjną o przyznaniu pobytu z wyszczególnieniem przyznanych usług i rodzaju posiłku wydaje Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej, na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego i uzgodnień dokonanych z osobą kierowaną.

2. Decyzję wydaje się na czas nie dłuższy niż 6 miesięcy.

§ 4. Osoby, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego ustalonego na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, nie ponoszą odpłatności za usługi i posiłki.

§ 5. Osoby, których dochód przekracza kryterium dochodowe, określone w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, ponoszą odpłatność z zastrzeżeniem punktu 2:

- za posiłki, ustaloną, jako iloczyn pełnej stawki żywieniowej za każdy posiłek i ilości dni roboczych w danym miesiącu

- za usługi, w wysokości ustalonej, jako procent od dochodu w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej; to jest, w przypadku osób samotnie gospodarujących, jako procent dochodu osoby samotnie gospodarującej, a w przypadku osób w rodzinie, jako procent dochodu na osobę w rodzinie, według następujących zasad:

1) za usługi pobytowe - w wysokości 5 % dochodu,

2) za usługi opiekuńcze - w wysokości 10 % dochodu.

2. Osoby, których dochód mieści się w przedziale od 100% do 150% kryterium dochodowego ponoszą odpłatność wyłącznie za usługi wg zasad określonych w punkcie 1, natomiast posiłki mogą być przyznane tym osobom na podstawie odrębnych przepisów.

3. Ustaloną kwotę odpłatności zaokrągla się do pełnej złotówki.

§ 6. Osobom, których dochód przekracza 150% kryterium dochodowego, a które spełniają przesłanki wskazane w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, można przyznać posiłki, za które ustala się odpłatność wg zasad wskazanych w poniższej tabeli:

dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie ustalony wg kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

wysokość odpłatności za posiłki ustalona, jako suma stawki żywieniowej i procentu tej kwoty na przygotowanie posiłku

151% - 249%

100% + 10%

250% - 349%

100% + 25%

350% - 500%

100% + 40%

powyżej 500%

100% + 80%

§ 7. Wysokość stawki żywieniowej ustalana jest przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości cen surowców i produktów użytych do przyrządzenia posiłku i zatwierdzana przez Burmistrza Czechowic-Dziedzic.

§ 8. 1. Opłatę za usługi i posiłki wnosi się do 25-go dnia każdego miesiąca.

2. Opłaty mogą być wnoszone u kierownika Domu Dziennego Pobytu, w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej lub na rachunek bankowy Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 9. W przypadkach szczególnych, na wniosek osoby lub pracownika socjalnego, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej może zwolnić częściowo lub całkowicie osobę z ponoszonych opłat, w szczególności, jeżeli:

1) ponosi opłaty za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, w ośrodkach wsparcia lub w innych placówkach,

2) więcej niż jedna osoba w rodzinie korzysta z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych,

3) osoba samotna, w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej, korzysta jednocześnie z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

§ 10. Od ustalonej odpłatności odlicza się stawkę żywieniową za każdy - zgłoszony nie później niż dnia poprzedniego - dzień nieobecności.

§ 11. 1. W przypadku osób przyjmowanych lub wypisywanych w trakcie miesiąca, w sytuacji, gdy pobyt w placówce będzie krótszy niż 12 dni roboczych opłatę za usługi obniża się o 50%.

2. W przypadku nieprzerwanej nieobecności w placówce spowodowanej chorobą, pobytem w szpitalu, itp. trwającej, co najmniej 12 dni roboczych, opłatę za usługi obniża się o 50%.

3. W przypadku powstania nadpłaty wynikającej z rozliczenia nieobecności za dany miesiąc, dopuszcza się zaliczenie tej nadpłaty na poczet opłaty za kolejny miesiąc pobytu.

§ 12. Zaprzestaje się dochodzenia zwrotu odpłatności za usługi i posiłki świadczone w Domu Dziennego Pobytu Ośrodka Pomocy Społecznej w przypadku śmierci osoby samotnej, która nie pozostawiła żadnego majątku.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic.

§ 14. Traci moc uchwała Nr XXX/273/12 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu Ośrodka Pomocy Społecznej w Czechowicach Dziedzicach.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dniem 1 stycznia 2015 r.             

Przewodniczący Rady Miejskiej


Damian Żelazny

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe