Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LV/1291/14 Rady Miasta Katowice

z dnia 15 października 2014r.

w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach "Moja Przychodnia"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 217), po przeprowadzeniu konsultacji w trybie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§ 1. Wprowadzić w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach "Moja Przychodnia", stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXIII/497/12 Rady Miasta Katowice z dnia 30 maja 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach "Moja Przychodnia" (t.j. Dz.Urz. Woj. Śląsk. z 2013r. poz. 6839) zmieniony uchwałą Nr XLI/958/13 Rady Miasta Katowice z dnia 30 października 2013r. (Dz.Urz.Woj. Śląsk. z 2013r., poz. 6552) oraz uchwałą Nr XLIX/1149/14 Rady Miasta Katowice z dnia 30 kwietnia 2014r. (Dz. Urz.Woj. Śląsk. z 2014r., poz. 2789)  następującą zmianę:

Załącznik Nr 3 do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach „Moja Przychodnia” – Wykaz komórek organizacyjnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach „Moja Przychodnia” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Katowice


Jerzy Forajter


Załącznik do Uchwały Nr LV/1291/14
Rady Miasta Katowice
z dnia 15 października 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe