Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LXII/559/14 Rady Gminy Pilchowice

z dnia 23 października 2014r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym Nr 2 w Żernicy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity, Dz.U.z 2013 r., poz.594), art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 235 z późn. zm).

Rada Gminy Pilchowice
uchwala:

§ 1. 1. Ustala się opłatę za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym Numer 2 w Żernicy w wysokości 3,80 złotych za każdą godzinę pobytu dziecka w Klubie.

2. Ustala się maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie 8,00 złotych na dzień.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pilchowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Pilchowice


Andrzej Ogórek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe