Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego

z dnia 27 października 2014r.

w sprawie ogłoszenia zmiany statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach

Tekst pierwotny

Na podstawie § 6 w związku z § 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2001r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru związków międzygminnych oraz ogłaszania statutów związków (Dz.U. Nr 121, poz. 1307)

ogłasza się

1. Zmianę statutu  Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach  (tekst jedn. Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2009 r., Nr 187, poz. 3401), zgodnie z treścią uchwały Nr CXXV/19/2014 Zgromadzenia Związku z dnia 6 maja 2014r., oraz treścią uchwał rad gmin uczestników Związku -  polegającą na dodaniu w § 2 Statutu kolejnego (t.j. 28 – ego) punktu w brzmieniu „Rudziniec”.

2. Zmianę statutu Związku wpisano w dniu 9 października 2014r. do Rejestru związków międzygminnych  prowadzonego przez  Ministra  Administracji i Cyfryzacji w Warszawie.

Wojewoda Śląski


Piotr Litwa

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe