Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Informacja nr OKA-4110-33(10)/2014/1612/AM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 23 października 2014r.

w sprawie zmiany koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła ELSEN S.A. z siedzibą w Częstochowie

Tekst pierwotny

Dziś, na wniosek ELSEN S.A. z siedzibą w Częstochowie, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zmienił temu przedsiębiorcy koncesję na przesyłanie i dystrybucję ciepła, w związku ze zmianą sposobu zasilania sieci ciepłowniczej nr 2 - konieczne stało się zmodyfikowanie opisu tej sieci oraz wprowadzenie do koncesji sieci nr 3.

Zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. W sprawie zmiany ww. koncesji zostały spełnione przesłanki określone w powołanym przepisie.  .

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Południowego Oddziału Terenowego URE w Katowicach


Marek Miśkiewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe