Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLVI/953/14 Rady Miasta Tychy

z dnia 30 października 2014r.

w sprawie ustalenia opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z dróg na wyznaczony parking strzeżony i ich parkowanie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 50a, 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r- Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012.1137 j.t. z późn. zm.), art. 18, 40, 41 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r (Dz. U. 2013.594 j.t. z późn. zm.), art. 12 pkt. 11, art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2013.595 j.t. z późn. zm.) oraz art.4, art. 8, art.13 ustawy z dnia 20 lipca 2000r o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz.U. 197 z 2011r. poz. 1172 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta po zaopiniowaniu przez Komisję Porządku Publicznego i Zdrowia oraz Komisję Finansów Publicznych

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

1. Ustala się wysokość opłat za usunięcie pojazdu i przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdu usuniętego z drogi w przypadkach określonych w art. 130a ust.1, 2 i 5c oraz art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r- Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012.1137 j.t. z późn. zm.) :

1/ rower lub motorower

- za usunięcie – 110,- zł

- za każdą dobę przechowywania - 17,-zł

2/ motocykl

- za usunięcie - 218,- zł

- za każdą dobę przechowywania - 24,-zł/

3/ pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t

- za usunięcie - 478,- zł

- za każdą dobę przechowywania – 37,- zł

4/ pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t do 7,5t

- za usunięcie - 597,- zł

- za każdą dobę przechowywania – 49,-zł

5/ pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5t do 16t

- za usunięcie - 846,- zł

- za każdą dobę przechowywania – 71,- zł

6/ pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16t

- za usunięcie- 1.247,- zł

- za każdą dobę przechowywania- 132,- zł

7/ pojazd przewożący materiały niebezpieczne

- za usunięcie 1.518,- zł

- za każdą dobę przechowywania – 196,- zł

2. Ustala się wysokość kosztów usunięcia pojazdu w przypadku niezrealizowania dyspozycji usunięcia, o której mowa w art. 130a ust. 2a ustawy:

1/ dla roweru lub motoroweru- 88,- zł

2/ dla motocykla – 174,- zł

3/ dla pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t – 382,- zł

4/ dla pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t do 7,5t – 478,- zł

5/ dla pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16t – 677,- zł

6/ dla pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 998,- zł

7/ dla pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne - 1.214,- zł

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

§ 4

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XXXVI/749/13 Rady Miasta Tychy z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg na wyznaczone parkingi strzeżone i ich parkowanie.

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Tychy


mgr Zygmunt Marczuk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe