Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LXVI/476/2014 Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 30 października 2014r.

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Nr LV/385/2013 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) w związku z art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 ze zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych [1](tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 849) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 465)- Rada Miejska w Żywcu uchwala co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr Nr LV/385/2013 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 (wzór deklaracji na podatek od nieruchomości oznaczony symbolem DN-1) otrzymuje nową treść określoną załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) załącznik nr 2 (wzór informacji o nieruchomościach, obiektach budowlanych, gruntach i/lub lasach oznaczony symbolem IN-1) otrzymuje nową treść określoną załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

3) załącznik nr 5 (wzór deklaracji na podatek rolny oznaczony symbolem DR-1) otrzymuje nową treść określoną załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

4) załącznik nr 6 (wzór informacji w sprawie podatku rolnego oznaczony symbolem IR-1) otrzymuje nową treść określoną załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żywca.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żywcu


Krzysztof Greń


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXVI/476/2014
Rady Miejskiej w Żywcu
z dnia 30 października 2014 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXVI/476/2014
Rady Miejskiej w Żywcu
z dnia 30 października 2014 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXVI/476/2014
Rady Miejskiej w Żywcu
z dnia 30 października 2014 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXVI/476/2014
Rady Miejskiej w Żywcu
z dnia 30 października 2014 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


[1]] Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992 r.), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999 r.). Dane dotyczące ogłaszania aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczypospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej -  dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe