Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr PZD.031.6.2014 Rady Powiatu Pszczyńskiego; Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój

z dnia 22 września 2014r.

w sprawie przejęcia przez Gminę od Powiatu zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych polegające na zwalczaniu śliskości i odśnieżaniu jezdni, chodników (w miejscach wskazanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie, za które odpowiada zarządca drogi) położonych na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój w sezonie zimowym 2014/2015 wraz z pozimowym uprzątnięciem dróg z materiałów użytych do zwalczania śliskości wg wykazu dróg wraz z przynależnym standardem i określeniem standardów zimowego utrzymania

Tekst pierwotny

Powiatem Pszczyńskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Pszczyńskiego z siedzibą 43-200 Pszczyna, ul. 3 Maja 10, w osobach:

1. Pawła Sadzy – Starosty Powiatu Pszczyńskiego

2. Witolda Wiktorczyka- Członka Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

działającym w oparciu o uchwałę Nr XLI/353/14 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zawarcia porozumienia z gminami: Goczałkowice – Zdrój, Kobiór, Pawłowice, Suszec, w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych  zwanym w dalszej treści „Powiatem”

a:

Gminą Goczałkowice-Zdrój reprezentowaną przez Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój z siedzibą                      43-230 Goczałkowice-Zdrój, ul. Szkolna 13 w osobie:

Gabrieli Plachy- Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój

działającym w oparciu o uchwałę Nr XLII/282/2014 Rady Gminy Goczałkowice - Zdrój z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Pszczyńskim w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych zwanym w dalszej treści „Gminą”.

§ 1. Przedmiotem porozumienia jest przejęcie przez Gminę od Powiatu zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych polegające na zwalczaniu śliskości i odśnieżaniu jezdni, chodników (w miejscach wskazanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie, za które odpowiada zarządca drogi) położonych na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój w sezonie zimowym 2014/2015 wraz z pozimowym uprzątnięciem dróg z materiałów użytych do zwalczania śliskości wg wykazu dróg wraz z przynależnym standardem i określeniem standardów zimowego utrzymania stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego porozumienia.

§ 2. 1. Termin realizacji zadania ustala się na okres od 01.11.2014 r. do 15.04.2015 r., w tym:

1) termin rzeczowego wykonania zadania ustala się na okres od 01.11.2014 r. do 31.03.2015 r.,

2) termin finansowego zakończenia zadania ustala się na dzień 15.04.2015 r.

2. W przypadku wystąpienia trudnych warunków drogowych po dniu wymienionym jako końcowy w ust. 1, strony zastrzegają sobie możliwość przedłużenia obowiązywania porozumienia poza ten termin. W takiej sytuacji Powiat na podstawie aneksu do porozumienia przekaże Gminie środki finansowe na realizację przez nią przejętych obowiązków wynikających z przedłużonego okresu trwania porozumienia.

§ 3. 1. Gmina zobowiązuje się do przeprowadzenia postępowania na wyłonienie wykonawcy i wykonanie zadania wymienionego w § 1 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

2. Przedmiot postępowania wym. w ust. 1 powinien obejmować zarówno zimowe utrzymanie dróg powiatowych, a także pozimowe uprzątnięcie dróg z materiałów użytych do zwalczania śliskości.

§ 4. 1. Na poczet realizacji niniejszego porozumienia Powiat zobowiązuje się przekazać dotację Gminie w kwocie 74.900,00 zł /słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset złotych/ w następujących terminach:

1) Dotacja w roku 2014 w kwocie 22.500,00 zł płatna do 05.12.2014 r. za miesiąc listopad i grudzień,

2) Dotacja w roku 2015 w kwocie 52.400,00 zł płatna w następujących ratach i terminach:

a. I rata w sumie 17.600,00 zł płatna do 09.01.2015 r. za miesiąc styczeń,

b. II rata w sumie 17.400,00 zł płatna do 06.02.2015 r. za miesiąc luty,

c. III rata w sumie 17.400,00 zł płatna do 06.03.2015 r. za miesiąc marzec.

2. Dotacja zostanie przekazana na rachunek: 35 8448 0004 0033 6691 2000 0001

§ 5. 1. Gmina ma obowiązek realizowania zadania wynikającego z niniejszego porozumienia do wyczerpania środków finansowych przekazanych jej przez Powiat na realizację porozumienia. W przypadku występowania warunków, w których przekazane środki nie pozwalałyby na realizację zadania Gmina powiadomi Powiat o fakcie wyczerpania się środków z 15-to dniowym wyprzedzeniem.

2. Zwrot niewykorzystanych przez Gminę środków przekazanej dotacji nastąpi do dnia 15.01.2015 roku (dotyczy rozliczenia dotacji przekazanej w 2014 roku) oraz do dnia 30.04.2015 roku (dotyczy dotacji przekazanej w 2015 roku).

3. W terminach określonych w pkt. 2 Gmina zobowiązuje się przedstawić Powiatowi rozliczenie z wykorzystanych środków, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszego porozumienia.

4. Wykorzystanie przez Gminę dotacji przekazanej przez Powiat nastąpi do dnia 31.12.2014 roku (dotyczy dotacji przekazanej w 2014 roku) oraz do dnia 15.04.2015 roku (dotyczy dotacji przekazanej w 2015 roku).

§ 6. Podstawę do przekazania środków stanowi niniejsze porozumienie.

§ 7. W sprawach rozliczenia i wykorzystania udzielonej dotacji stosuje się właściwe przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w szczególności art. 251 i 252.

§ 8. 1. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o finansach publicznych.

§ 9. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Do przekazania porozumienia do publikacji zobowiązuje się Powiat.

§ 10. Niniejsze porozumienie spisano w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron.

POWIATGMINA

STAROSTA


Paweł Sadza


CZŁONEK ZARZĄDU


Witold Wiktorczyk

WÓJT GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ


Gabriela Placha


Załącznik Nr 1 do Porozumienia Nr PZD.031.6.2014
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 22 września 2014 r.

Wykaz dróg Gmina Goczałkowice-Zdrój

Lp.

Nr drogi

Gmina

Miejscowość

Przebieg

Długość [mb]

Standard

1

4116 S

Goczałkowice

Goczałkowice

#DK 1 - ul. Uzdrowiskowa - Gr. powiatu Bielskiego

1806

III

2

4113 S

Goczałkowice

Goczałkowice

(gr. M. Pszczyna - ul. Jeziorna - Zapora Goczałkowice

2547

III

3

4115 S

Goczałkowice

Goczałkowice

#S 4113 - Szkolna - #S 4116

2992

III

4

4144 S

Goczałkowice

Goczałkowice

#S 4113 - Główna - #DK1

2668

IV

5

4114 S

Goczałkowice

Goczałkowice

# S 4113 - ul. Zimowa - #S 4144

2042

V

6

4118 S

Goczałkowice

Goczałkowice

# DK1 - ul. Spokojna - gr. m Pszczyna

190

V

7

4145 S

Goczałkowice

Goczałkowice

#DK1 - ul. Brzozowa - gr. m Pszczyna

1254

IV

RAZEM

13499


Załącznik Nr 2 do Porozumienia Nr PZD.031.6.2014
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 22 września 2014 r.

Zestawienie kosztów zimowego utrzymania 2014/2015
dróg powiatowych w Gminie Goczałkowice-Zdrój
za okres 01.11.2014 – 31.12.2014

Rozliczenie dotacji
za okres od 01.11.2014 r. – 31.12.2014 r.

Przekazana kwota dotacji:

Poniesione koszty:

RAZEM:

Pozostała kwota:

Kwota do zwrotu:


Załącznik Nr 3 do Porozumienia Nr PZD.031.6.2014
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 22 września 2014 r.

Zestawienie kosztów zimowego utrzymania 2014/2015
dróg powiatowych w Gminie Goczałkowice-Zdrój
za okres 01.01.2015 – 31.03.2015

Rozliczenie dotacji
za okres od 01.01.2015 r. – 31.03.2015 r.

Przekazana kwota dotacji:

Poniesione koszty w okresie  od 01.01.2015 r. – 31.03.2015 r.

RAZEM:

Pozostała kwota:

Kwota do zwrotu:

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe