Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr PZD.031.9.2014 Wójta Gminy Suszec; Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 29 września 2014r.

w sprawie powierzenia Gminie Suszec zadania publicznego z zakresu właściwości Powiatu Pszczyńskiego tj. przebudowy ulicy Dworcowej w Radostowicach wraz z odwodnieniem na odcinku od skrzyżowania z ul. Bartniczą do cieku Dokawa

Tekst pierwotny

Powiatem Pszczyńskim z siedzibą 43-200 Pszczyna, ul. 3-go Maja 10 reprezentowanym przez:

Pawła Sadzę– Starost ę Powiatu Pszczyńskiego

Witolda Wiktorczyka– Członka Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

działającym w oparciu o uchwałę Nr XLIV/362/14 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia
17 września 2014r. w sprawie powierzenia Gminie Suszec zadania publicznego z zakresu właściwości Powiatu Pszczyńskiego zwanego dalszej treści „Powiatem”

a:

Gminą Suszec z siedzibą 43-267 Suszec, ul. Lipowa 1 reprezentowaną przez Wójta Gminy Suszec

Mariana Pawlasa

działającą w oparciu o uchwałę nr XLIII/75/397/2014 Rady Gminy Suszec z dnia 25 września 2014 r. w sprawie przejęcia zadania z zakresu właściwości Powiatu Pszczyńskiego na podstawie porozumienia zwaną w dalszej treści „Gminą”,

łącznie zwanymi w dalszej treści „stronami”

§ 1. 1. Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Gminie zadania publicznego
z zakresu właściwości Powiatu Pszczyńskiego tj. przebudowy ulicy Dworcowej w Radostowicach wraz z odwodnieniem na odcinku od skrzyżowania z ul. Bartniczą do cieku Dokawa.

2. Gmina Suszec złoży wniosek o pozyskanie środków finansowych na realizację zadania stanowiącego przedmiot porozumienia w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój”.

3. W przypadku nie przyznania Gminie środków z Programu wymienionego w ust. 2 niniejsze porozumienie ulega rozwiązaniu z dniem opublikowania wyników naboru wniosków w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój”.

§ 2. 1. Szacunkowy koszt realizacji zadania stanowiącego przedmiot porozumienia wynosi 600.455,00 zł (słownie: sześćset tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć złotych 00/100),

2. Na poczet realizacji niniejszego porozumienia Powiat zobowiązuje się przekazać dotację Gminie w kwocie 300.227,50 (słownie: trzysta tysięcy dwieście dwadzieścia siedem złotych 50/100).

3. Powiat przekaże Gminie środki finansowe, o których mowa w § 2 ust. 2, przeznaczone na realizację projektu określonego w § 1, pod warunkiem uzyskania pozytywnej decyzji o dofinansowaniu zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój”.

4. Ostateczna wartość zadania wymienionego w §1 zostanie określona po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i będzie sfinansowana w części przez Powiat ze środków własnych, o których mowa w § 2 ust. 2 w wysokości tamże określonej,  oraz dotacji uzyskanej przez Gminę Suszec w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój”.

5. W przypadku nie przyznania środków z Programu wymienionego w § 1 ust. 2 i rozwiązania niniejszego porozumienia w trybie określonym w § 1 ust. 3 Powiatowi nie służą względem Gminy żadne roszczenia.

§ 3. 1. Gmina zobowiązuje się do przygotowania i realizacji zadania objętego zakresem niniejszego porozumienia – zadania o którym mowa w § 1 ust. 1 , przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzenia i nadzorowania inwestycji.

2. Za całość realizacji zadania przed Instytucją Wdrażającą odpowiada Gmina, z wyjątkiem odpowiedzialności za okoliczności wynikające z działania Powiatu niezgodnego z niniejszym porozumieniem.

3. Strony zobowiązują się realizować całość zadania przy wzajemnym współdziałaniu i pomocy.

4. Gmina powiadomi Powiat o dacie odbioru końcowego, w którym Powiat zobowiązuje się uczestniczyć.

5. Kopia umowy z wykonawcą robót dla zadania wymienionego w §1 zostanie przekazana do wiadomości Powiatowi.

§ 4. 1. Gmina będzie dostarczała niezbędne informacje o realizacji zadania do Instytucji Wdrażającej.

2. O decyzjach podejmowanych w toku wykonywania niniejszego porozumienia w tym o decyzjach finansowych Gmina będzie informowała Powiat.

§ 5. 1. Powiat zobowiązuje się przekazać Gminie środki finansowe na realizację powierzonego zadania najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku Wójta Gminy Suszec o przekazanie środków.

2. Gmina zobowiązuje się przeznaczyć otrzymane od Powiatu  środki wyłącznie na cel określony
w § 1 ust. 1.

3. Gmina zobowiązuje się do zakończenia zadania wskazanego w § 1 ust. 1 najpóźniej do dnia 31.12.2015 r.

4. Gmina zobowiązuje się do wykorzystania dotacji, o której mowa w § 2 ust. 2, na zadanie wskazane w § 1 ust. 1 najpóźniej do dnia 31.12.2015 r.

5. W terminie do 15.01.2016 r. Gmina przedłoży Powiatowi rozliczenie udzielonej pomocy wraz z kopiami umów oraz faktur dotyczących wykonania zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1.

6. Powiat ma prawo kontroli sposobu wykonania zadania przez Gminę, poprzez wgląd do wszelkich dotyczących wykonania zadania dokumentów, w każdym czasie.

§ 6. Środki niewykorzystane podlegają zwrotowi na rachunek bankowy Powiatu w terminie do dnia 31.01.2016 r. W sprawach rozliczenia, wykorzystania, zwrotu udzielonej dotacji stosuje się właściwe przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, a w szczególności jej art. 251 i 252.

§ 7. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym porozumieniu stosowane będą przepisy obowiązującego prawa, w tym ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, a w szczególności jej art. 250 i następne oraz Kodeksu cywilnego.

§ 8. Ze strony Powiatu obowiązki wynikające z niniejszego porozumienia będą realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie.

§ 9. Porozumienie niniejsze strony zawierają na czas określony do dnia 31.12.2015 r.

§ 10. Wszystkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

§ 11. 1. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek Powiatu.

2. Niniejsze porozumienie spisano w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron.

POWIATGMINA

STAROSTA


Paweł Sadza


CZŁONEK ZARZĄDU


Witold Wiktorczyk

WÓJT


Marian Pawlas

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe