Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie międzygminne nr WO.031.4.1.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Łazy; Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza

z dnia 22 października 2014r.

w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór Jordan w Dąbrowie Górniczej, ul. Szosowa 56, w roku szkolnym 2014/2015

Tekst pierwotny

w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór Jordan w Dąbrowie Górniczej, ul. Szosowa 56, w roku szkolnym 2014/2015 zawarte w dniu 22.10.2014 r. pomiędzy:

Gminą Dąbrowa Górnicza, reprezentowaną przez:

Zastępcę Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej – Iwonę Krupę

Naczelnika Wydziału Oświaty – Elżbietę Gęcę

działającą na podstawie Uchwały nr XVIII/328/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza do zawierania porozumień pomiędzy gminą Dąbrowa Górnicza a innymi jednostkami samorządu terytorialnego, w zakresie zadań własnych gminy i powiatu obejmujących sprawy edukacji publicznej,
a

Gminą Łazy, reprezentowaną przez:

Burmistrza Łaz – Macieja Kaczyńskiego

§ 1. 1. Uwzględniając wniosek Kościoła Zielonoświątkowego, Zbór Jordan w Dąbrowie Górniczej, ul. Szosowa 56, w sprawie przyznania etatu nauczyciela na realizację nauki religii w roku szkolnym 2014/2015 dla 4 uczniów zamieszkałych na terenie miast: Łaz i Dąbrowy Górniczej – wyraża się zgodę na pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowego, Zbór Jordan w Dąbrowie Górniczej, w wymiarze 4/18 etatu w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Dąbrowie Górniczej, ul. B. Prusa 3.

2. Lekcje religii realizowane będą w punkcie katechetycznym Kościoła Zielonoświątkowego Zboru Jordan w Dąbrowie Górniczej przy ul. Szosowej 56.

§ 2. Koszty zatrudnienia nauczyciela, o którym mowa w § 1 obejmują:

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników,

§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne,

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne,

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy

§ 3020. Wydatki osobowe niewliczone do wynagrodzeń

§ 4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

i są naliczone proporcjonalnie do liczby uczniów w roku szkolnym 2014/2015 w przeliczeniu na 4/18 etatu, tj. dla 3 uczniów z terenu Gminy Łazy przypada 0,75 części z 4/18 etatu.

§ 3. 1. Planowane koszty zatrudnienia nauczyciela, o których mowa w § 2, wynoszą 3 354,64 zł w 2014 roku

oraz 6 709,28 zł w roku 2015.

2. Kalkulację planowanych kosztów, o których mowa w ust. 1, a które są ponoszone przez Gminę Dąbrowa Górnicza z tytułu zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowego, Zbór Jordan w Dąbrowie Górniczej, stanowi załącznik do niniejszego Porozumienia.

3. Gmina Łazy zobowiązuje się przekazywać Gminie Dąbrowa Górnicza dotację celową na realizację zadania określonego w § 1, w kwocie proporcjonalnej do liczby uczniów w roku szkolnym 2014/2015, tj. 629,00 zł miesięcznie zarówno w roku 2014, jak i w 2015 roku.

4. Gmina Łazy zobowiązuje się przekazywać miesięczną kwotę dotacji, o której mowa w ust. 3 na rachunek Gminy Dąbrowa Górnicza: Getin Noble Bank S.A. nr: 91 1560 1010 0000 9480 0000 0968 do 14-go dnia każdego miesiąca z tym, że dotację za miesiące wrzesień i październik 2014 r. w wysokości 1 258,00 zł niezwłocznie po podpisaniu porozumienia.

5. W przypadku braku zapłaty w terminie określonym w ust. 4 zostaną naliczone odsetki za każdy dzień zwłoki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

§ 4. 1. Kwoty wykazane w § 3 w ust. 1 są kwotami planowanymi.

2. Planowane kwoty wykazane w § 3 w ust. 1 ulegną zmianie w przypadku zmiany wysokości składników wynagrodzenia nauczyciela i/lub zmiany nauczyciela religii, i/lub zmiany liczby uczniów objętych nauczaniem religii.

3. Kwota dotacji celowej z roku budżetowego 2014 zostanie wykorzystana do dnia 31 grudnia 2014 r. i rozliczona do dnia 31 stycznia 2015 r., kiedy to Gmina Dąbrowa Górnicza przedstawi Gminie Łazy rozliczenie faktycznych kosztów poniesionych z tytułu zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowego, Zbór Jordan w Dąbrowie Górniczej.

4. Kwota dotacji celowej z roku budżetowego 2015 zostanie wykorzystana do dnia 31 sierpnia 2015 r. i rozliczona do dnia 30 września 2015 r., kiedy to Gmina Dąbrowa Górnicza przedstawi Gminie Łazy rozliczenie faktycznych kosztów poniesionych z tytułu zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowego, Zbór Jordan w Dąbrowie Górniczej.

5. W przypadku, gdy kwota dotacji wynikająca z rozliczeń, o których mowa w ust. 3 i 4 będzie:

a) wyższa od kwoty dotacji, jaką za rok szkolny 2014/2015 otrzymała Gmina Dąbrowa Górnicza od Gminy Łazy, to Gmina Łazy zobowiązuje się do zapłaty należnej kwoty dotacji w terminie 30 dni od daty otrzymania rozliczeń, o których mowa w ust. 3 i 4, a w przypadku nieuregulowania płatności w powyższym terminie, Gmina Łazy zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w wysokości określonej jak w § 3 ust. 5.

b) niższa od kwoty dotacji, jaką za rok szkolny 2014/2015 otrzymała Gmina Dąbrowa Górnicza od Gminy Łazy to Gmina Dąbrowa Górnicza zobowiązuje się do zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w terminie 30 dni od daty dostarczenia rozliczenia do Gminy Łazy, o którym mowa w ust. 3 i 4, a w przypadku nieuregulowania płatności w powyższym terminie, Gmina Dąbrowa Górnicza zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w wysokości określonej jak w § 3 ust. 5.

§ 5. Porozumienie dotyczy rozliczenia i pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowego, Zbór Jordan w Dąbrowie Górniczej w roku szkolnym 2014/2015, tj. za okres od 1 września 2014 r. do 31 sierpnia 2015 r.

§ 6. W sprawach nieuregulowanych Porozumieniem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 7. Zmiany w Porozumieniu mogą być wprowadzone wyłącznie aneksem w formie pisemnej.

§ 8. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 9. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 10. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Z-ca Prezydenta Miasta


Iwona Krupa


Naczelnik Wydziału Oświaty


Elżbieta Gęca

Burmistrz


Maciej Kaczyński


Załącznik do Porozumienia międzygminnego Nr WO.031.4.1.2014
Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej
z dnia 22 października 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1 do Porozumienia z dnia 22.10.2014 r. zawartego pomiędzy Gminą Dąbrowa Górnicza a Gminą Łazy w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego, Zbór Jordan w Dąbrowie Górniczej
przy ul. Szosowa 56, w roku szkolnym 2014/2015

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe