Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie nr 4/2014 Rady Gminy Świerklany

z dnia 30 października 2014r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez wlaścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Świerklany

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (t.j.Dz.U. Nr 197, poz. 1172 z 2011r. z późniejszymi zmianami) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity Uchwały Nr 119/XX/12 Rady Gminy Świerklany z dnia 13 września 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez wlaścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Świerklany, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 10 października 2012r. poz. 3944, zmieniony:

1. Uchwałą Nr 186/XXVII/13 Rady Gminy Świerklany z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr 119/XX/12 Rady Gminy Świerklany z dnia 13 września 2012r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 29 kwietnia 2013r., poz. 3584,

- zgodnie z załącznikiem do niniejszego obwieszczenia.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje §2,3 i 4 Uchwały Nr 186/XXVII/13 Rady Gminy Świerklany z dnia 25 kwietnia 2013r. które stanowią: "§2. Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie. §3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerklany. §4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego”.

Przewodniczący Rady Gminy Świerklany


Włodzimierz Barwinek


Załącznik do Obwieszczenia Nr 4/2014
Rady Gminy Świerklany
z dnia 30 października 2014 r.

UCHWAŁA NR  119/XX/12
RADY GMINY ŚWIERKLANY

z dnia 13 września 2012 roku

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Świerklany

Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012r., poz. 391) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Świerklany

uchwala :

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Świerklany w brzmieniu określonym załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Deklarację, o której mowa w ust. 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy Świerklany w terminach określonych w art. 6m ust. 1 i 2 ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012, poz. 391).

§ 3. Określa się, iż pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6m ust. 1 ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012, poz. 391), składa się w terminie do dnia 30 kwietnia 2013 roku.

§ 4. W przypadku nieprzerwanego trwającego dłużej niż 60 dni nieprzebywania przez osobę składającą deklarację lub osobę zamieszkującą na terenie nieruchomości wskazanej w części IV deklaracji, do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dołączyć dokumenty potwierdzające tą okoliczność, w szczególności:

a) karty powołania do odbycia służby wojskowej;

b) zaświadczenia służby zdrowia o skierowaniu na leczenie;

c) odpis postanowienia o zastosowaniu aresztu tymczasowego lub zaświadczenia sądu o odbywaniu kary pozbawienia wolności;

d) potwierdzenie zamieszkania w domu  akademickim, internacie, wynajętym mieszkaniu znajdującym się w innej gminie (kraju);

e) oświadczenie o przebywaniu za granicą;

f) inne stosowne dokumenty.

§ 5. Warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej zostaną określone w odrębnej uchwale.

§6. Uchwała podlega ogłoszeniuna stronie internetowej Gminy Świerklany www.swierklany.pl

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerklany.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po  upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Załącznik nr 1

do Uchwały Nr 119/XX/12

Rady Gminy Świerklany

z dnia 13.09.2012 roku

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI. WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa prawna:Ustawa z dnia 3 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012r., poz. 391)

Składający:    Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicielinieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Miejsce składania:Urząd Gminy Świerklany; 44-264 Jankowice, ul. Świerklańska 54

Organ właściwy do złożenia deklaracji: Wójt Gminy Świerklany

 1. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI   (zaznacz właściwy kwadrat)

PIERWSZA DEKLARACJA

ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W PIERWSZEJ DEKLARACJI OD …..................................

(dzień-miesiąc-rok)

 1. DANE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI

IMIĘ I NAZWISKO / PEŁNA NAZWA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

NIP (nie dotyczy osób fizycznych)

PESEL (osoby fizyczne)

REGON (nie dotyczy osób fizycznych)

IMIĘ OJCA, MATKI

NR TELEFONU

ADRES E-MAIL

 1. MIEJSCE ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY

KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR DOMU

NR LOKALU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

 1. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

GMINA

ULICA

NR DOMU

NR LOKALU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

NUMER DZIAŁKI

 1. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części IV niniejszej deklaracji odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny

Zaznacz właściwy kwadrat

□  TAK

□  NIE

 1. DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części IV niniejszej deklaracji zamieszkuje *  ………………………....................…

                                                                                                                                                                            (należy podać liczbę mieszkańców)

Wyliczenie miesięcznej opłaty:  ….....................................   x   …..........................   =   …...........................................................................   zł

                                                       (liczba mieszkańców)              (stawka opłaty)             (iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)

Miesięczna kwota opłaty zaokrąglona do pełnych złotych wynosi  ………………………………………… zł

 1. DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJA MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części IV niniejszej deklaracji odpady komunalne gromadzone są w pojemnikach o pojemności: **

1) pojemniki o pojemności 110 l - …………….......................  x  …...................  =  ….........................................................  zł

(miesięczna liczba pojemników)          (stawka opłaty)             (iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty)

2) pojemniki o pojemności 140 l - …………….......................  x  …...................  =  ….........................................................  zł

(miesięczna liczba pojemników)          (stawka opłaty)             (iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty)

3) pojemniki o pojemności 220 l - …………….......................  x  …...................  =  ….........................................................  zł

(miesięczna liczba pojemników)          (stawka opłaty)             (iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty)

4) pojemniki o pojemności 240 l - …………….......................  x  …...................  =  ….........................................................  zł

(miesięczna liczba pojemników)          (stawka opłaty)             (iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty)

5) pojemniki o pojemności 1100 l - …………….......................  x  …...................  =  ….........................................................  zł

(miesięczna liczba pojemników)          (stawka opłaty)             (iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty)

6) pojemniki o pojemności 5 m3  - …………….......................  x  …...................  =  ….........................................................  zł

(miesięczna liczba pojemników)          (stawka opłaty)             (iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty)

7) pojemniki o pojemności 7 m3  - …………….......................  x  …...................  =  ….........................................................  zł

(miesięczna liczba pojemników)          (stawka opłaty)             (iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty)

8) pojemniki o pojemności 12 m3 - …………….......................  x  …...................  =  ….........................................................  zł

(miesięczna liczba pojemników)          (stawka opłaty)             (iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty)

Miesięczna kwota opłaty zaokrąglona do pełnych złotych wynosi ………………......................................………… zł

                                                                                                                                                            (suma pozycji 1-8)

 1. DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI, KTÓRE W CZĘŚCI SĄ NIERUCHOMOŚCIAMI, O KTÓRYCH MOWA W PKT A, A W CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCIAMI, O KTÓRYCH MOWA W PKT B

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części IV niniejszej deklaracji odpady komunalne powstają w sposób określony w pkt  A i B

Miesięczna kwota opłaty zaokrąglona do pełnych złotych wynosi ……………………………………............…… zł

                                                                                                                                         (należy wpisać sumę opłat z punktów A i B)

 1. WYSOKOŚĆ OPŁATY KWARTALNEJ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Wysokość opłaty kwartalnej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi …............................................................................................ zł

                                                                                                                                            (kwotę z punktów A, B lub C należy pomnożyć przez 3)

(słownie złotych ….............................................................................................................................................................................................................)

Oświadczam, że odpady komunalne ulegające biodegradacji (takie jak: trawa, liście, gałęzie, niektóre odpady kuchenne) wykorzystuje się, w tym kompostuje na terenie nieruchomości wskazanej w części IV niniejszej deklaracji, we własnym zakresie i na własne potrzeby.

(zaznacz właściwy kwadrat)                                 TAK                     □     NIE                      

Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym

  ______________________________                                             _______________________________

           (miejscowość i data)                                                                                  (czytelny podpis)                        

* dotyczy tylko właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

** dotyczy tylko właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

 1. ZAŁĄCZNIKI (należy wymienić rodzaj załącznika)
 1. ………………………………………………………
 2. ………………………………………………………
 3. ………………………………………………………

 1. ADNOTACJE ORGANUPOUCZENIE

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2012 r. poz. 1015 j.t. z późniejszymi zmianami).

Objaśnienia:

 1. Właściciel nieruchomości to także współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
 2. Przez mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość podlegającego wykazaniu w deklaracji rozumieć należy osobę przebywającą na terenie nieruchomości z zamiarem stałego pobytu.
 3. Nie podlegają wykazaniu w deklaracji osoby będące mieszkańcami zamieszkującymi dana nieruchomość, ale nieprzebywające na niej w sposób nieprzerwany przez czas określony trwający dłużej niż 60 dni.
 4. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalana będzie na podstawie danych zawartych w deklaracji będących podstawą jej ustalenia oraz obecnie obowiązującej stawki opłaty ustalonej Uchwałą Rady Gminy Świerklany w sprawie metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
 5. Zgonie z art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 3 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Świerklany deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
 6. Zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 3 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Świerklany w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
 7. Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 3 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy Świerklany określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
 8. Zgodnie z art. 6j ust. 3 ustawy z dnia 3 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  w przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstającymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty ustalonej odrębna uchwałą Rady Gminy Świerklany za pojemnik o określonej pojemności.
 9. Brak powiadomienia o zmniejszeniu liczby osób zamieszkujących na danej nieruchomości nie daje podstawy do domagania się zwrotu nadpłaconych kwot i dokonania korekty naliczeń wstecz.
 10. Brak powiadomienia o zwiększeniu liczby osób zamieszkujących na danej nieruchomości lub brak zgłoszenia powrotu osób zwolnionych z opłat powoduje wsteczne obciążenie należną opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 11. Zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. Z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami), podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom zaokrągla się do pełnych złotych, w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

Metryka
 • Data ogłoszenia: 2014-11-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe