Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIX/390/14 Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 30 października 2014r.

w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.) i art. 211, art. 212 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.[1]), Rada Gminy Zebrzydowice uchwala:

§ 1.

Zmniejszyć dochody budżetu gminy na 2014 rok

o kwotę

309 385,00

Zmniejszyć wydatki budżetu gminy na 2014 rok

o kwotę

309 385,00

Zmian dokonać zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

1.

Dochody po zmianie wynoszą

38 299 082,60

w tym:

1) dochody bieżące

35 522 382,79

2) dochody majątkowe

2 776 699,81

2.

Wydatki po zmianie wynoszą

37 514 230,34

w tym:

1) wydatki bieżące

32 650 620,35

2) wydatki majątkowe

4 863 609,99

3.

Nadwyżka budżetu po zmianie wynosi

784 852,26

i zostaje przeznaczona na spłatę kredytów

§ 2. Zmienić następujące załączniki do Uchwały Nr XXXII/313/13 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zebrzydowice na rok 2014:

1. Załącznik nr 3 - Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu gminy na 2014 r., który przyjmuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 4 - Dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki sfinansowane z tych dochodów w 2014 r., który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 10 - Wydatki majątkowe, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 9 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 12 - Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - „Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Zebrzydowice


mgr Kazimierz Grygierek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/390/14
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 30 października 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Zmiany dochodów i wydatków


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/390/14
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 30 października 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu gminy na 2014 rok


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/390/14
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 30 października 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaz napojów alkoholowych i wydatki sfinansowane z tych dochodów w 2014 roku


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/390/14
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 30 października 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Wydatki majątkowe budżetu Gminy na 2014 rok


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/390/14
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 30 października 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIX/390/14
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 30 października 2014 r.
Zalacznik6.pdf

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - "Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji" na 2014 rok


[1]] Zm. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe