Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIX/396/14 Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 30 października 2014r.

w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXXVII/382/14 z dnia 28 sierpnia 2014r., w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXV/252/13 z dnia 21 marca 2013r. w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Zebrzydowice budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych dla istniejących budynków mieszkalnych na lata 2013 - 2015

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.) i art. 400a ust. 1 pkt 5 i art. 403 ust. 2, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.[1]), Rada Gminy Zebrzydowice uchwala:

§ 1. Zmienić uchwałę własną Nr XXXVII/382/14 z dnia 28 sierpnia 2014r., w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXV/252/13 z dnia 21 marca 2013r. w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Zebrzydowice budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych dla istniejących budynków mieszkalnych na lata 2013 – 2015 w ten sposób, że:

1) W § 12 ust. 2 pkt 1 przed wyrazem „zaświadczenia” – dodać wyraz: „wszystkie”, oraz po wyrazie „lat” - dodać wyraz: „podatkowych”.

2) W § 12 ust. 2 pkt 2 na końcu dodać wyraz: „albo”.

§ 2. Pozostała część uchwały Nr XXXVII/382/14 z dnia 28 sierpnia 2014r. pozostaje bez zmian.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Zebrzydowice


mgr Kazimierz Grygierek


[1]] Zm. z 2009 r. Nr 130, poz. 1070, z 2013 r. poz. 21, 888 i 1238 oraz z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 1101 i 1146.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe