Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIX/397/14 Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 30 października 2014r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/338/14 z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zebrzydowice

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.) i art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. 2014 r., poz. 150), Rada Gminy Zebrzydowice uchwala:

§ 1. Dokonać zmiany w uchwale Nr XXXIII/338/14 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 27 lutego 2014 r. w następujący sposób: w § 9 po pkt 3 dodaje się pkt 4, który przyjmuje brzmienie:

Z uwagi na to, że gmina nie posiada w swoich zasobach pomieszczeń tymczasowych, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, upoważnia się wójta do użytkowania wolnych lokali socjalnych jako pomieszczenia tymczasowe..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Zebrzydowice


mgr Kazimierz Grygierek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe