Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIX/399/14 Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 30 października 2014r.

w sprawie wysokości stawek podatków lokalnych na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. 2014 r., poz. 849), Rada Gminy Zebrzydowice uchwala:

§ 1. Przyjąć stawki podatku od nieruchomości według załącznika Nr 1 oraz stawki podatku od środków transportowych według załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Zebrzydowice


mgr Kazimierz Grygierek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/399/14
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 30 października 2014 r.

Ustala się wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok

1)

Od 1 m2 gruntów:

a)

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z wyjątkiem związanych z budynkami mieszkalnymi

0,89

b)

pod jeziorami, zajętymi na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - od 1 ha powierzchni

4,56

c)

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego z wyjątkiem

0,32

d)

pozostałych sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi

0,25

2)

Od budynków lub ich części:

a)

mieszkalnych - od 1 m2 powierzchni użytkowej

0,63

b)

związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – od 1 m2 powierzchni użytkowej

23,03

c)

związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

4,68

d)

od budynków pozostałych lub ich części – od 1 m2 powierzchni użytkowej z wyjątkiem:

5,85

-

zajętych na garaże – od 1 m2 powierzchni użytkowej

7,25

-

zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m2 powierzchni użytkowej

7,73

e)

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – od - 1 m2 powierzchni użytkowej

10,75

3)

Od budowli

2

%


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/399/14
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 30 października 2014 r.

Ustala się wysokość stawek w podatku od środków transportowych na 2015 rok

§ 1. Podatek od środków transportowych wynosi rocznie:

1) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton

Rodzaj pojazdu

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

powyżej 9 ton mniej niż 12 ton

- samochody posiadające katalizatory spalin bez względu na rok produkcji

311,00

622,00

869,00

- samochody wyprodukowane po roku 2000

364,00

744,00

996,00

- samochody wyprodukowane w latach 1991 - 2000 włącznie

497,00

869,00

1.119,00 zł

- samochody wyprodukowane do roku 1990 włącznie

622,00

1.119,00 zł

1.366,00 zł

b) równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

dwie osie

nie mniej niż

mniej niż

zawieszenie osi pneumatyczne lub zawieszenie uznane za równoważne

inny system zawieszenia osi jezdnych

Stawka podatku w złotych

12

15

1.491,00

1.739,00

15

1.615,00

1.863,00

trzy osie

Stawka podatku w złotych

12

19

1.366,00

1.491,00

19

23

1.491,00

1.739,00

23

1.615,00

1.989,00

cztery osie i więcej

Stawka podatku w złotych

12

27

1.615,00

1.989,00

27

29

1.863,00

2.238,00

29

2.112,00

3.035,00


2) Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton

Rodzaj ciągnika

Ciągniki wyprodukowane

do roku 1995 włącznie

od 1996 do 2005 włącznie

po roku 2005

- ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej do 7 ton

1.119,00 zł

995,00

869,00

- ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7 ton i poniżej 12 ton

1.493,00 zł

1.366,00 zł

1.243,00 zł

b) równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Dwie osie

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub zawieszenie uznane za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

Stawka podatku w złotych

12

25

869,00

1.119,00

25

31

1.366,00

1.615,00

31

1.802,00

2.408,00

Trzy osie

Stawka podatku w złotych

12

40

1.554,00

2.172,00

40

2.172,00

3.114,00

3) Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 373,00 zł


4) Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Jedna oś

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub zawieszenie uznane za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

Stawka podatku w złotych

12

25

497,00

622,00

25

685,00

808,00

Dwie osie

Stawka podatku w złotych

12

28

373,00

622,00

28

33

808,00

1.055,00

33

37

1.119,00

1.615,00

37

38

1.739,00

2.112,00

38

2.174,00

2.238,00

Trzy osie

Stawka podatku w złotych

12

38

957,00

1.211,00

38

1.243,00

1.616,00

5) Od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia

mniejszej niż 30 miejsc

równej lub wyższej niż 30 miejsc

- wyprodukowanych po roku 2000

869,00

1.739,00 zł

- wyprodukowanych w latach 1991-2000 włącznie

995,00

1.863,00 zł

- wyprodukowanych do roku 1990 włącznie

1.119,00 zł

1.989,00 zł

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe