Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIX/401/14 Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 30 października 2014r.

w sprawie wysokości stawek opłaty targowej na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.) i art.19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. 2014 r., poz. 849) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. 2012 r., poz. 749 z późn. zm.[1]) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Gminy Zebrzydowice:

1) określa wysokość stawek opłaty targowej;

2) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej;

3) zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa i określa inkasentów, terminów płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.

§ 2. 1. Określa się dzienną stawkę opłaty targowej w „pasażu handlowym” w Zebrzydowicach w wysokości 20,00 zł od boksu handlowego.

2. Określa się dzienną stawkę opłaty targowej w pozostałych miejscach na terenie Gminy Zebrzydowice w wysokości 20,00 zł.

§ 3. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 4. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. W dni robocze i niedziele pobór opłaty targowej powierza się inkasentom w osobie Pani Joanny Hanzel, Pani Bożeny Goławskiej lub Pani Anny Hirsz.

3. Ustala się wynagrodzenie inkasenta, o którym mowa w ust.2, za pobór opłaty targowej w wysokości 5% pobranych i odprowadzonych kwot.

4. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją w dniu dokonania poboru do kasy Urzędu Gminy Zebrzydowice.

5. W soboty należy dokonywać wpłaty opłaty targowej w punkcie kasowym Banku Spółdzielczego w Zebrzydowicach na rachunek Urzędu Gminy Zebrzydowice.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2015r..

Przewodniczący Rady Gminy Zebrzydowice


mgr Kazimierz Grygierek


[1]] Zm. poz. 848, 1101, 1342 i 1529, z 2013 r. poz. 35, 985, 1027, 1036, 1145, 1149, 1289 i 1313 oraz z 2014 r. poz. 183, 567 i 915.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe