Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 540/LI/14 Rady Miasta Żory

z dnia 30 października 2014r.

w sprawie poboru i wynagrodzenia za inkaso opłaty skarbowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 1282 ze zm.) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (teks jedn. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

RADA MIASTA
u c h w a l a :

§ 1. Wprowadzić pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa.

§ 2. Wyznaczyć Bank Spółdzielczy w Żorach na inkasenta opłaty skarbowej, inkaso opłaty skarbowej realizowane będzie w siedzibie Urzędu Skarbowego w Żorach, ul. Wodzisławska 1.

§ 3. Określić wysokość wynagrodzenia prowizyjnego za pobór opłaty skarbowej w wysokości 5 % zainkasowanych kwot.

§ 4. Zobowiązać inkasenta do wpłaty pobranej opłaty skarbowej na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Żory w piątek każdego tygodnia, z zastrzeżeniem, że jeśli w tym dniu wystąpi dzień ustawowo wolny od pracy zastosowanie znajdzie przepis art. 12 § 5 ustawy Ordynacja podatkowa.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta, który jej treść poda do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.

§ 6. Traci moc uchwała Nr 302/XXVIII/08 Rady Miasta Żory z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie poboru i wynagrodzenia za inkaso opłaty skarbowej.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, jednakże nie wcześniej niż 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Piotr Kosztyła

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe