Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 542/LI/14 Rady Miasta Żory

z dnia 30 października 2014r.

w sprawie podatku od środków transportowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 849), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

RADA MIASTA
u c h w a l a :

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek w podatku od środków transportowych :

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej :

a) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton :

Dopuszczalna masa całkowita pojazdu (w tonach)

Stawka podatku (w złotych) :

powyżej 3,5 do 5,5 włącznie

610,00

powyżej 5,5 do 9,0 włącznie

820,00

powyżej 9,0 i poniżej 12,0

1 030,00

b) równej lub wyższej niż 12 ton :

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych) :

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

dwie osie

12

15

1 150,00

1 270,00

15

16

1 370,00

1 480,00

16

1 680,00

1 790,00

trzy osie

12

17

1 370,00

1 480,00

17

19

1 680,00

1 790,00

19

23

2 100,00

2 220,00

23

2 200,00

2 320,00

cztery osie i więcej

12

27

2 100,00

2 200,00

27

29

2 200,00

2 320,00

29

2 230,00

2 700,00

2) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton :

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów : ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych) :

od 3,5 i poniżej 12

1 050,00

b) równej lub wyższej niż 12 ton :

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych) :

Nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

dwie osie

12

25

1 270,00

1 370,00

25

31

1 480,00

1 580,00

31

1 760,00

2 150,00

trzy osie i więcej

12

40

1 680,00

1 890,00

40

2 320,00

2 810,00

3) od przyczepy i naczepy, (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą :

a) od 7 ton i poniżej 12 ton :

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów : naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych) :

od 7 ton i poniżej 12 ton

260,00

b) równą lub wyższą niż 12 ton :

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)


Stawka podatku (w złotych) :

Nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

jedna oś

12

25

290,00

350,00

25

520,00

620,00

dwie osie

12

28

310,00

360,00

28

33

780,00

940,00

33

38

1 180,00

1 420,00

38

1 560,00

1 880,00

trzy osie i więcej

12

38

1 160,00

1 220,00

38

1 220,00

1 410,00

4) od autobusów :

Liczba miejsc do siedzenia

Stawka podatku (w złotych) :

mniejsza niż 30 miejsc

820,00

równa lub wyższa niż 30 miejsc

1 740,00

§ 2. Traci moc Uchwała nr 276/XXVI/12 Rady Miasta Żory z dnia 25 października 2012 r.
w sprawie podatku od środków transportowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta, który jej treść poda do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Piotr Kosztyła

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe