Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.55.2014 Wojewody Śląskiego

z dnia 3 listopada 2014r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr PR.0007.179.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25 września 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach, w rejonie ulic Grzybowej, Średniej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594),w związku z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j Dz. U. z 2012, poz. 647, z późn. zm.)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr PR.0007.179.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25 września 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach, w rejonie ulic Grzybowej, Średniej, w części zawartej w § 6 ust. 4.

Uzasadnienie

W dniu 25 września 2014 r. Rada Miasta Ruda Śląska podjęła uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze położonym w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach, w rejonie ulicy Grzybowej, Średniej.

Stosownie do przepisu art. 20 ust. 2 cyt. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (zwanej dalej: u.p.z.p.), w dniu 2 października 2014 do organu nadzoru wpłynęła uchwała Nr PR.0007.179.2014 wraz z dokumentacją prac planistycznych odzwierciedlającą przebieg postępowania w sprawie uchwalenia miejscowego planu.

W dniu 24 października 2014 r. organ nadzoru wszczął postępowanie nadzorcze oraz poinformował Gminę o możliwości złożenia wyjaśnień.

Oceniając przedmiotową uchwałę tutejszy Organ związany był przepisem art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. Nr 130, poz. 871), która weszła w życie 21 października 2010 r., zgodnie z którym do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, w stosunku do którego podjęto uchwałę o przystąpieniu do jego sporządzenia a postępowanie nie zostało zakończone do dnia wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

W trakcie prowadzonego postępowania nadzorczego, mającego na celu zbadanie legalności uchwały, organ nadzoru stwierdził, że została ona podjęta z naruszeniem zasad sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w następującym zakresie.

W Rozdziale 3 "Przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania terenów. Szczegółowe warunki i standardy kształtowania zabudowy oraz urządzenia terenu w tym parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy.", w § 6 rada miejska wprowadziła ustalenia dla terenów ZN1 i ZN2, przeznaczonych na cele trwałych użytków zieleni, łąk i pastwisk. Jako przeznaczenie dopuszczalne, dla wskazanych terenów dopuszczono także sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

W § 6 ust. 4 uchwały, dla wskazanych terenów określono warunki zabudowy i gabaryty budynków garaży, w tym m.in. wysokość zabudowy, rodzaj pokrycia dachów, szerokość elewacji frontowej, itp. W miejscu tym należy wskazać, że na terenach oznaczonych symbolami ZN1 i ZN2, przeznaczonych pod trwałe użytki zieleni, w ustaleniach przedmiotowej uchwały nie dopuszczono możliwości realizacji zabudowy, w tym możliwości posadowienia budynków garaży.

Tym samym w § 6 ust. 4 uchwały zostały zawarte ustalenia dla obiektów, które nie zostały dopuszczone do realizacji na mocy badanej uchwały. W takiej sytuacji należało uznać, ze postanowienia uchwały Nr PR.0007.179.2014 są wewnętrznie sprzeczne, a § 6 ust. 4 uchwały narusza art. 15 ust. 2 pkt 1 u.p.z.p. W myśl bowiem tego przepisu w planie miejscowym określa się obowiązkowo przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania. Skoro zatem z jednej strony Rada Miasta Ruda Śląska ustala przeznaczenie terenów jako trwałe użytki zieleni, tereny łąk i pastwisk, a jedynym dopuszczeniem zabudowy są urządzenia infrastruktury, to nie może w kolejnym przepisie ustalać innych zasad zagospodarowania.

Ponadto, zgodnie z § 25 ust. 1, w związku z § 143 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908 - zwanego dalej: rozporządzeniem), przepis prawa materialnego powinien możliwie bezpośrednio i wyraźnie wskazywać kto, w jakich okolicznościach i jak powinien się zachować. W omawianej sytuacji, ustalenia planu są nieprecyzyjne, bowiem z jednej strony nie dopuszczają możliwości realizacji budynków garaży na terenach ZN1 i ZN2, z drugiej natomiast rada miasta ustaliła dla wskazanych terenów parametry zabudowy dla garaży.

Wobec powyższego tutejszy organ stwierdza, że tak sformułowane przepisy uchwały są sprzeczne z art. 15 ust. 2 pkt 1 u.p.z.p. oraz § 25 ust. 1, w związku z § 143 rozporządzenia.

W myśl art. 85 i 86 ustawy o samorządzie gminnym wojewoda sprawuje nadzór nad działalnością gminną na podstawie kryterium zgodności z prawem. Zgodnie z art. 91 wskazanej ustawy uchwała gminy, która jest sprzeczna z prawem jest nieważna. O nieważności uchwały w całości lub w części orzeka organ nadzoru w drodze rozstrzygnięcia nadzorczego.

Na konieczność taką wskazuje także art. 28 u.p.z.p., którego przepisy jednoznacznie mówią, że naruszenia zasad sporządzania planu miejscowego, istotne naruszenie trybu, a także naruszenie właściwości organów w tym zakresie, powodują nieważność uchwały gminy w całości lub w części.

Zatem akt prawa miejscowego może być objęty stwierdzeniem nieważności w całości lub w części. O zakresie rozstrzygnięcia decyduje natomiast fakt, czy stwierdzone naruszenie prawa będzie miało wpływ na całą uchwałę, czy będzie dotyczyło jedynie pojedynczych przepisów niezgodnych z aktami prawa hierarchicznie wyższymi, które to jednak naruszenia nie będą rzutować na całą uchwałę.

W omawianej sprawie, badając zgodności z prawem przedmiotowej uchwały, zarówno tekstu jak i rysunku planu, a także analizując dokumentację planistyczną, Wojewoda Śląski stwierdził, że celem Rady Miasta Ruda Śląska było ustalenie zagospodarowania terenu ZN1 i ZN2 na cele użytków zieleni, łąk i pastwisk, przy wykluczeniu zabudowy gabarytowej. Możliwe jest zatem stwierdzenie nieważności uchwały jedynie w części zawartej w § 6 ust. 4 uchwały, przepis ten nie wpływa bowiem na legalność całej uchwały, co daje organowi nadzoru uprawnienie do stwierdzenia nieważności jedynie błędnych zapisów.

Mając na uwadze powyższe organ nadzoru stwierdza nieważność uchwały Nr PR.0007.179.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25 września 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach, w rejonie ulic Grzybowej, Średniej, w części zawartej w § 6 ust. 4.

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje prawo złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach za pośrednictwem organu nadzoru - Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni od jego doręczenia.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Dyrektor Wydziału Infrastruktury


Bożena Goldamer - Kapała

Otrzymują:

1) Rada Miasta Ruda Śląska

- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

2) A/a.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe