Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLV/369/14 Rady Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 29 października 2014r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w roku 2015

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U z 2013r., poz. 595 z późn.zm.) oraz art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012r.,poz.1137 z późn. zm.)

Rada Powiatu
uchwala:

§ 1. Ustalić opłatę za usunięcie pojazdu z drogi w roku 2015 w wysokości (brutto):

- rower lub motorower – 112 zł,

- motocykl – 221 zł,

- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 485 zł,

- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – 606 zł,

- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – 858 zł,

- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t- 1.265 zł,

- pojazd przewożący materiały niebezpieczne – 1.539 zł.

§ 2. Ustalić opłatę za każdą rozpoczętą dobę przechowywania pojazdu usuniętego z drogi w roku 2015 w wysokości (brutto):

- rower lub motorower – 19 zł,

- motocykl – 26 zł,

- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 39 zł,

- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – 51 zł,

- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – 73 zł,

- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t- 135 zł,

- pojazd przewożący materiały niebezpieczne – 199 zł.

§ 3. Ustalić wysokość kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu powstałych przed wydaniem dyspozycji usunięcia lub w trakcie usuwania pojazdu jeżeli ustaną przyczyny jego usunięcia w roku 2015 na poziomie:

- 50% opłat za usunięcie odpowiednio dla poszczególnych rodzajów pojazdów gdy nie został rozpoczęty załadunek pojazdu,

- 90% opłat za usunięcie odpowiednio dla poszczególnych rodzajów pojazdów w pozostałych przypadkach.             

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Traci moc uchwała nr XXIII/279/13 z dnia 30 października 2013r.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nie wcześniej jednak niż w dniu 1 stycznia 2015r.             

PRZEWODNICZĄCY RADY


Eugeniusz Pająk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe