| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LXI/1175/14 Rady Miasta Mysłowice

z dnia 30 października 2014r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr LVI/1091/14 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie nadania statutu Dzielnicy Bończyk - Tuwima

Na podstawie art. 35, art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)

Rada Miasta Mysłowice
uchwala:

§ 1. W statucie Dzielnicy Bończyk - Tuwima, stanowiącym Załącznik do Uchwały Nr LVI/1091/14 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie nadania statutu Dzielnicy Bończyk - Tuwima, wprowadza się następujące zmiany:

1)w § 6 w zdaniu pierwszym skreślić słowo "w szczególności";

2)w § 6 dodaje się pkt. 11-14 w brzmieniu: "11) wybór i odwoływanie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady;

12)wybór i odwołanie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza i członków zarządu;

13)uchwalanie programów działania rady;

14)powoływanie stałych i doraźnych komisji rady wraz z określeniem ich składu i zakresu działania.";

3)skreśla się §12;

4)w § 16 w zdaniu pierwszym skreślić słowo "w szczególności";

5)w § 16 dodaje się pkt 7 w brzmieniu: "7) utrzymywanie stałego kontaktu z organami miasta";

6)§ 19 ust.1 otrzymuje brzmienie: "1. Wybory do Rady Dzielnicy są bezpośrednie, spośród nieograniczonej liczby kandydatów oraz odbywają się w głosowaniu tajnym.";

7)§ 25 otrzymuje brzmienie: "1. Dzielnica nie gospodaruje mieniem komunalnym.";

8)w § 25 dodaje się ust.2 w brzmieniu: "2. Rada Dzielnicy może korzystać z lokalu, wskazanego do dyspozycji organów dzielnicy przez Prezydenta Miasta.";

9)Rozdział 7 otrzymuje tytuł: „ Kontrola i nadzór nad działalnością organów dzielnicy";

10)§ 31 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Organami kontroli nad działalnością organów dzielnicy jest Rada Miasta i Prezydent.";

11)§ 32 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Organem nadzoru nad działalnością organów dzielnicy.jest Rada Miasta.";

12)§ 32 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Rada Miasta stwierdza nieważność Uchwały rady sprzecznej z przepisami prawa.";

13)w § 32 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: "3. Rada Miasta nie stwierdza nieważności uchwały po upływie roku od dnia jej podjęcia, chyba że uchybiono obowiązkowi jej przedłożenia.".

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice


Grzegorz Łukaszek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »