Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LXVII/360/2014 Rady Gminy Rajcza

z dnia 30 października 2014r.

w sprawie opłaty miejscowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2013r. 594 z późn.zm.), art.17 i art.19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.Dz.U. z 2014r. poz.849) oraz Rozporządzenia nr 7/91 Wojewody Bielskiego z dnia 23 lipca 1991r. w sprawie ustalenia miejsc odpowiadających kryteriom, w których pobiera się opłatę miejscową, Rada Gminy Rajcza postanawia, co następuje:

§ 1.

Ustala się stawkę opłaty miejscowej w następującej wysokości:  dla osób fizycznych przebywających okresowo w celach wypoczynkowych, szkoleniowych i turystycznych w miejscowościach na terenie gminy Rajcza - 2,15 zł za jedną dobę od osoby.

§ 2.

1. Opłata miejscowa płatna jest z góry w dniu zameldowania.

2. Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa.

3. Na inkasentów opłaty miejscowej wyznacza się osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej wykazane w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Za pobieranie opłaty miejscowej, wymienione w § 2 osoby zobowiązane są do wydania pokwitowania o pobraniu opłaty.

§ 4.

Określa się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 8% pobranej opłaty.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rajcza.

§ 6.

Tracą moc uchwały:

- Nr LIII/278/2013 Rady Gminy Rajcza z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie opłaty miejscowej w roku 2014.

- Nr LV/285/2013 z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/278/2013 Rady Gminy Rajcza z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie opłaty miejscowej w roku 2014.

- Nr LVI/293/2013 z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr LV/285/2013 z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/278/2013 Rady Gminy Rajcza z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie opłaty miejscowej w roku 2014.

§ 7.

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu również przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy oraz opublikowaniu w prasie gminnej.

Przewodniczący Rady


Dariusz Płoskonka


Załącznik do Uchwały Nr LXVII/360/2014
Rady Gminy Rajcza
z dnia 30 października 2014 r.

WYKAZ INKASENTÓW OPŁATY MIEJSCOWEJ

LP

NAZWA - IMIĘ I NAZWISKO

ADRES

1

BEDNARZ JAN

RYCERKA GÓRNA 297 B

2

BERTHOLD DARIUSZ

RYCERKA DOLNA 115 A

3

BIELAWSKA JOANNA

ZWARDOŃ 22

4

BIERNAT HELENA

RYCERKA GÓRNA 78 A

5

BIERNAT HELENA (HELENKA)

RYCERKA GÓRNA 387 B

6

BOBEK STANISŁAWA

RAJCZA 315 A

7

BOGDAŁ BERNADETTA (BENIA)

RAJCZA, UL UJSOLSKA 1

8

BORECKA ELŻBIETA I KRYSTYNA

RAJCZA , UL DO SOŁY 4

9

BURY DOROTA (ORAWCOWA)

ZWARDOŃ 186 A

10

BYRSKA HELENA (PRZY STRUMYKU)

RYCERKA GÓRNA 241

11

CADER TADEUSZ (DOM REKOLEKCYJNO-WYPOCZYNKOWY)

RYCERKA GÓRNA 147

12

DOMATOR SERWIS SP. Z O.O.

42-612 TARNOWSKIE GÓRY ,
UL PYSKOWICKA 48

13

DUSEK KAZIMIERZ

SÓL 115

14

DUSEK STANISŁAWA (LAMBADA)

SÓL 115

15

DZIERGAS ANTONI

ZWARDOŃ 50

16

DZIERGAS EWA

RYCERKA GÓRNA 74 A

17

DZIERGAS MAŁGORZATA

ZWARDOŃ 39

18

FIEDOR ADAM (ZGODA)

ZWARDOŃ 45 A

19

FRONT ANNA

RYCERKA GÓRNA 401 A

20

FRONT JANUSZ (SCHRONISKO PRZEGIBEK)

RYCERKA GÓRNA 401 A

21

GAWRON KAROLINA

RAJCZA 328 A

22

HUDZIAK DANIEL (SCHRONISKO WIELKA RACZA)

RYCERKA GÓRNA

23

JACHOWICZ URSZULA (KAJA)

ZWARDOŃ 64 B

24

JAKUS KACZMAREK ALEKSANDRA (STOK)

ZWARDOŃ 12 A

25

JANUŁA-DĄBROWSKA ANETA

ŻYWIEC, UL. POŁUDNIOWA 8

26

JĘDRZKIEWICZ HALINA (HALKA)

34-360 MILÓWKA,
UL. JAGIELLOŃSKA 239

27

JURASZ ELŻBIETA

ZWARDOŃ 114 A

28

KĄKOL LUCYNA I BRONISŁAW (U KĄKOLA)

RYCERKA DOLNA 75 C

29

KIELECKI MARIUSZ (GRANICZNY)

ZWARDOŃ 41 A

30

KOCOŃ ELŻBIETA

ZWARDOŃ 182 B

31

KOŁOSIŃSKA DOROTA

ZWARDOŃ 42 A

32

KONIECZNY JERZY (POD GONTAMI)

RYCERKA GÓRNA 76 A

33

KOS KAZIMIERA (U AGI)

ZWARDOŃ 32

34

KOŚNIEWSKA JANINA

SÓL 173

35

KOŚNIEWSKI ZBIGNIEW

SÓL 173

36

KOTRYS DOROTA

RAJCZA 315

37

KOTULSKA BARBARA (RAJ)

ZWARDOŃ 117

38

LELONEK KAZIMIERZ

ZWARDOŃ 41 A

39

LIGOCKI RYSZARD (DWORZEC BESKIDZKI)

ZWARDOŃ 43 B

40

MILER URSZULA (KUBUŚ)

SÓL 75

41

NOGA JÓZEF

RAJCZA, UL. POLNA 9

42

NOWAK TERESA (SZAROTKA)

RYCERKA GÓRNA 284 A

43

PAWEŁEK DOROTA ( U JAŚKA)

ZWARDOŃ 216

44

PAWEŁEK MIESZKO (SZWAJCARIA)

40-833 KATOWICE,
UL. DULĘBY 5

45

PŁOSKONKA JOLANTA

RYCERKA GÓRNA 112 A

46

POLAK GRAZYNA

ZWARDOŃ 114 B

47

PPHU KORAL SP. Z O.O.

42-610 MIASTECZKO ŚLĄSKIE,
UL. HUTNICZA 13

48

PYDYCH MIROSŁAW

ZWARDOŃ 277 A

49

RACZKIEWICZ DANUTA

ZWARDOŃ 45

50

RADWANIAK DOROTA

RYCERKA GÓRNA 109

51

ROMANEK PRZEMYSŁAW (DOM WCZASOWY LEŚNY)

SÓL-KICZORA 82

52

RUDNICKA ELŻBIETA (REKSONA)

ZWARDOŃ 25 A

53

SANETRA KRZYSZTOF (POD KUŹNIĄ)

ZWARDOŃ 92-93

54

SOBEL MARIUSZ (GOŚCINIEC RAJEC)

RAJCZA 298 B

55

SOBEL TOMASZ (GOŚCINIEC RAJEC)

RAJCZA 298 B

56

SPOREK TERESA (MAGURKA)

RYCERKA GÓRNA 237

57

STAŃCO PIOTR

ZWARDOŃ 113 A

58

SZOŁTYSEK ADAM (OŹNA)

SÓL-KICZORA 85 B

59

ŚLĄSKI BANK SPÓŁDZIELCZY SILESIA

RAJCZA, PARKOWA 2 A

60

TELEC JOLANTA (4 PORY ROKU)

SÓL 94 A

61

URODA MARIA

ZWARDOŃ 37 A

62

WĘGLARZ ANDRZEJ

ZWARDOŃ 120 A

63

WĘGLARZ JAN

ZWARDOŃ 130

64

WĘGLARZ JOLANTA I KRZYSZTOF

ZWARDOŃ 120 A

65

WĘGLARZ TADEUSZ (JANOSIK)

ZWARDOŃ 116

66

WILCZEK MARIUSZ I MARCIN (U WILCZKA)

ZWARDOŃ 175 A

67

WŁOSIŃSKA RÓŻA (TEJA)

RYCERKA GÓRNA 274

68

WOLNY RAFAŁ

ŻERNICA, UL. GLIWICKA 1

69

ZADORA STANISŁAW (CHATA POD SKALANKĄ)

ZWARDOŃ 211 A

70

ZAJĄC GRAŻYNA (RAJ)

ZWARDOŃ 117

71

ZAJĄC JAN

SÓL 65

72

ZAJĄC MARIA

ZWARDOŃ 117 A

73

ZOŃ MAGDALENA

ZWARDOŃ 95

74

ZWARDOŃ KAZIMIERZ

ZWARDOŃ 90

75

ZWARDOŃ ZOFIA (AGAT)

ZWARDOŃ 3 B

76

URBAŚ TADEUSZ

RAJCZA, UL. GÓRSKA 2

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe